Sprawy społeczne, konsultacje

Sprawy społeczne, konsultacje
Fot. pixabay

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

 

ROK 2020

Konsultacje nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno–Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).


ROK 2019

Konsultacje w sprawie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi.


ROK 2018

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”.


ROK 2017

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.


Wydział Mieszkalnictwa UMK

ROK 2019

 


ROK 2018

 


ROK 2017

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń, który jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń; zmiany uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017, który nie jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.


Wydział Spraw Społecznych UMK

ROK 2019

 


ROK 2018

 


ROK 2017

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ROK 2019

Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021


ROK 2018

Konsultacje Programu Wspierania Rodziny

Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy