Sprawy społeczne, konsultacje

Sprawy społeczne, konsultacje
Fot. pixabay

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK

 

ROK 2019

 


ROK 2018

 

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022.

Konsultacje trwały od 15 do 30 października 2018 roku.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 3 do 17 października 2018 roku.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”.

 


ROK 2017

 

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Wydział Mieszkalnictwa UMK

 

ROK 2019

 


ROK 2018

 


ROK 2017

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń, który jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń; zmiany uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017, który nie jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Wydział Spraw Społecznych UMK

 

ROK 2019

 


ROK 2018

 


ROK 2017

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ROK 2019

 


ROK 2018

 

Konsultacje Programu Wspierania Rodziny

Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy