Komunikat archiwalny

Konkurs w zakresie wypracowania modelowych procedur dotyczących działań IRP

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17 na wypracowanie 2 modelowych procedur dotyczących działań IRP w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami i przedsiębiorcami.

Konkurs w zakresie wypracowania modelowych procedur dotyczących działań IRP
Fot. Organizacje Pozarządowe

Projekty składane na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 1 PO WER: Standaryzacja działań realizowanych przez instytucje rynku pracy.

Konkurs ma na celu wypracowanie 2 modelowych procedur dotyczących działań IRP w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami i przedsiębiorcami.

  • Procedura nr 1

W ramach projektu przygotowana zostanie modelowa procedura współpracy PSZ, OHP i AZ z pracodawcami i przedsiębiorcami nie będącymi pracodawcami, ale mogącymi korzystać z pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanymi dalej „pracodawcami” i wzajemnej wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia potrzeb pracodawcy. Procedura koncentrować się będzie głównie na usłudze pośrednictwa pracy.
Procedura będzie uwzględniać: specyfikę działania każdej z ww. grup IRP, zróżnicowanie pracodawców pod względem wielkości zatrudnienia oraz doświadczenie IRP we współpracy z pracodawcą (pracodawcy, z którymi istniała współpraca v. pracodawcy, z którymi wcześniej nie było współpracy).

  • Procedura nr 2

W ramach projektu przygotowana zostanie modelowa procedura współpracy instytucji szkoleniowych z pracodawcami w obszarze finansowanych ze środków Funduszu Pracy trójstronnych umów szkoleniowych (TUS) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi.
Procedura obejmować będzie różne fazy współpracy: diagnozę potrzeb szkoleniowych i projektowanie programu kształcenia /szkolenia, jego realizację i ocenę efektów uczenia się.

W konkursie o wsparcie mogą ubiegać się:

  • instytucje szkoleniowe,
  • uczelnie wyższe,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • agencje zatrudnienia,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

Wymagana jest realizacja projektu w formule partnerskiej. Partnerami są co najmniej jeden przedstawiciel organizacji pracodawców i co najmniej jeden przedstawiciel IRP.
Wnioskodawca i partnerzy muszą posiadać stosowne doświadczenie i potencjał kadrowy (szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu).

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

W konkursie wsparciem zostanie objęty jeden projekt.

Na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie przeznaczono 2 000 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

Wnioski można składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie (w tym regulamin) można znaleźć na stronie internetowej: http://www.power.gov.pl/nabory/24-modernizacja-publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy-10/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy