Komunikat archiwalny

Konkurs na opracowanie modelowej procedury działań

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/17 na opracowanie modelowej procedury działań IRP w zakresie zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom.

Konkurs na opracowanie modelowej procedury działań
Fot. Organizacje Pozarządowe

Projekty składane na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 1 PO WER: Standaryzacja działań realizowanych przez instytucje rynku pracy.

Konkurs ma na celu opracowanie modelowej procedury działań IRP (Instytucji Rynku Pracy) w zakresie zlecania zadań przez PSZ (Publiczne Służby Zatrudnienia) innym podmiotom.
W ramach projektu przewiduje się wypracowanie modelowej procedury dotyczącej działań PUP (Powiatowego Urzędu Pracy) w zakresie zlecania AZ (Agencjom Zatrudnienia) realizacji instrumentu określonego w art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istotą tego instrumentu jest możliwość zawarcia przez Starostę z agencją zatrudnienia umowy na doprowadzenie, skierowanego przez urząd pracy, bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W konkursie o wsparcie mogą ubiegać się:

  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją PO WER,
  • agencje zatrudnienia,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje szkoleniowe.

Wymagana jest realizacja projektu w formule partnerskiej. Partnerami są co najmniej jeden powiatowy urząd pracy i dwie agencje zatrudnienia, z których jedna będzie przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a druga będzie realizowała usługi agencji zatrudnienia w ramach działalności statutowej.
Wnioskodawca i partnerzy muszą posiadać stosowne doświadczenie i zapewnić potencjał kadrowy umożliwiający realizację zadania (szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu).

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

W konkursie wsparciem zostanie objęty jeden projekt.

Na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie przeznaczono 2 000 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

Wnioski można składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie (w tym regulamin) można znaleźć na stronie internetowej: http://www.power.gov.pl/nabory/24-modernizacja-publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy-9/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy