Komunikat archiwalny

Konkurs ''Polska pomoc rozwojowa 2017''

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego „Polska pomoc rozwojowa 2017”. Termin składania ofert upływa 3 lutego 2017 r.

Konkurs ''Polska pomoc rozwojowa 2017''
Fot. Organizacje Pozarządowe

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych zgodnie z następującymi założeniami:

 1. Białoruś
  1. Priorytet: Kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. lepszy dostęp do usług społecznych dla osób niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej i osób żyjących z chorobami zakaźnymi;
   2. zwiększona integracja społeczna osób niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej i osób żyjących z chorobami zakaźnymi;
   3. poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej.
  2. Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. rozwój mikro i małych przedsiębiorstw;
   2. budowanie zdolności instytucjonalnej władz lokalnych do wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Podmioty uprawnione do wsparcia to:

 • organizacje pozarządowe (zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Na realizację działań przeznaczono 3 000 000 zł.

 1. Gruzja
  1. Priorytet: dobre rządzenie – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. wzrost zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w procesie decentralizacji władzy publicznej, zwłaszcza w zakresie zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
   2. wdrożenie polityki rozwoju regionalnego, w tym wsparcie sektora turystyki;
   3. rozwój krajowych i regionalnych systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji publicznej oraz wzrost zdolności operacyjnych zwłaszcza w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności człowieka.
  2. Priorytet: kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. lepszy dostęp do usług społecznych oraz poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy domowej i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej;
   2. aktywizacja zawodowa osób z regonów wiejskich;
   3. aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością;
   4. wzmocnienie systemu opieki i ochrona praw dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej, niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy domowej.

Podmioty uprawnione do wsparcia to:

 • organizacje pozarządowe (zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Na realizację działań przeznaczono 2 500 000 zł.

 1. Mołdawia
  1. Priorytet: dobre rządzenie – działania będą służyły osiągnięciu następującego rezultatu: poprawa konkurencyjności mołdawskich mikro i małych przedsiębiorstw.
  2. Priorytet: rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. poprawa wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych;
   2. zwiększony dostęp do infrastruktury i usług w sektorze rolnym;
   3. wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury obszarów wiejskich szczególnie w zakresie: dywersyfikacji źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz gospodarki wodno-ściekowej;
   4. rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, w szczególności dot. turystyki wiejskiej;
   5. zwiększona zdolność przedsiębiorców rolnych do łączenia się w grupy producenckie.

Podmioty uprawnione do wsparcia to:

 • organizacje pozarządowe (zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Na realizację działań przeznaczono 3 000 000 zł.

 1. Ukraina (z wyjątkiem części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie oraz z wyjątkiem okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol)
  1. Priorytet: dobre rządzenie – działania będą służyły osiągnięciu następującego rezultatu: rozwój krajowych i regionalnych systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji publicznej oraz wzrost zdolności operacyjnych w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności człowieka.
  2. Priorytet: kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. lepszy dostęp do infrastruktury i usług społecznych w szczególności w zakresie ochrony zdrowia w tym wsparcia psychologicznego dla osób przesiedlonych wewnętrznie, głównie osób starszych i dzieci, w ramach przyjmujących ich społeczności;
   2. zwiększona integracja społeczna osób przesiedlonych wewnętrznie, w tym szczególnie osób starszych i dzieci, w ramach przyjmujących ich społeczności.
  3. Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i technologii, w szczególności odnawialnych źródeł energii;
   2. rozwój przedsiębiorczości wśród osób przesiedlonych wewnętrznie w ramach przyjmujących ich społeczności;
   3. poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego.

Podmioty uprawnione do wsparcia to:

 • organizacje pozarządowe (zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Na realizację działań przeznaczono 4 500 000 zł.

 1. Afryka – Etiopia (z wyjątkiem terenów przygranicznych w całym kraju, regionów Somali, Gambela i północnej części regionu Afar), Tanzania (z wyjątkiem wyspy Zanzibar oraz terenów przygranicznych w regionach Kigoma i Kagera), Kenia (z wyjątkiem hrabstw Lamu, Turkana, Marsabit, Mandera, Samburu, Tana, Isiolo, Wajir, Garissa), Senegal
  1. Priorytet: kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. poprawa infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych oraz wzrost kwalifikacji personelu medycznego w zakresie świadczenia opieki medycznej na rzecz matek i dzieci;
   2. poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków edukacyjnych, kształcących na wszystkich poziomach edukacji oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.
  2. Priorytet: ochrona środowiska – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. zwiększenie liczby osób mających dostęp do podstawowej infrastruktury sanitarnej oraz przeszkolonych z zakresu higieny;
   2. zwiększenie liczby osób/podmiotów korzystających z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, źródła geotermalne, biomasa);
   3. wzrost zdolności operacyjnych w zakresie zapobiegania, reagowania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych działalnością człowieka
  3. Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet i młodzieży;
   2. zwiększenie dostępu kobiet i młodzieży (w tym absolwentów) do kształcenia technicznego, szkoleń i doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
   3. zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności grup producenckich, kooperatyw oraz spółdzielni pracy, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym.

Podmioty uprawnione do wsparcia to:

 • organizacje pozarządowe (zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu),
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Na realizację działań przeznaczono 8 500 000 zł, w tym: Etiopia – 1 500 000 zł, Kenia – 3 000 000 zł, Senegal – 1 500 000 zł, Tanzania – 2 500 000 zł.

 1. Bliski Wschód – Palestyna
  1. Priorytet: kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków edukacyjnych, kształcących na wszystkich poziomach edukacji oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej;
   2. poprawa stanu infrastruktury i dostępu do edukacji przedszkolnej;
   3. zwiększenie dostępu do usług społecznych (ochrona zdrowia, edukacja) osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  2. Priorytet: rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. wzrost dochodów i podniesiony poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw rolnych;
   2. zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności grup producenckich, kooperatyw oraz spółdzielni rolniczych;
   3. poprawa dostępu produktów rolno-spożywczych do rynków zbytu, uzyskanie wyższej jakości produkcji rolnej.
  3. Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet i młodzieży;
   2. zwiększenie dostępu kobiet i młodzieży (w tym absolwentów) do kształcenia technicznego, szkoleń i doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
   3. wzmocnienie organizacji non-profit, wspierających edukację zawodową i szanse zatrudnienia kobiet i młodzieży we Wschodniej Jerozolimie.

Podmioty uprawnione do wsparcia to:

 • organizacje pozarządowe (zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu),
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Na realizację działań przeznaczono 2 000 000 zł.

 1. Azja Południowo Wschodnia – Mjanma (z wyjątkiem stanów Rakhine, Kachin, północnej części stanu Shan i obszarów przy granicy z Indiami w stanie Chin)
  1. Priorytet: kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. poprawa infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych oraz wzrost kwalifikacji personelu medycznego w zakresie świadczenia opieki medycznej na rzecz matek i dzieci;
   2. poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków edukacyjnych, kształcących na wszystkich poziomach edukacji oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.
  2. Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:
   1. wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet i młodzieży;
   2. zwiększenie dostępu kobiet i młodzieży (w tym absolwentów) do kształcenia technicznego, szkoleń i doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
   3. zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności grup producenckich, kooperatyw oraz spółdzielni pracy, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym.

Podmioty uprawnione do wsparcia to:

 • organizacje pozarządowe (zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu),
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Na realizację działań przeznaczono 1 000 000 zł.

Projekt może obejmować zasięgiem działań tylko jeden kraj i dotyczyć tylko jednego priorytetu.

Każdy podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie trzy oferty.

Aby ubiegać się o dofinansowanie wymagane jest nawiązanie partnerstwa z podmiotem (np. instytucją, organizacją) w kraju, na rzecz którego projekt będzie realizowany, zgodnie z pkt. 4 Wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zadania należy zrealizować do 31 grudnia 2017 r., a w przypadku drugiego i trzeciego modułu projektów, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r.

Na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 r. przeznaczono łącznie 24 500 000 zł, zgodnie z przedstawionym podziałem. Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi:

 1. min. 200 000 zł – dla projektów realizowanych na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy;
 2. min. 300 000 zł – dla projektów realizowanych na rzecz Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Palestyny i Mjanmy.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków MSZ wynosi 90% całkowitej wartości oferty. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10% całkowitej wartości oferty.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl , wypełnić formularz oferty on-line i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ oraz dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć do 3 lutego 2017 r. do godz. 16:15.

Szczegółowe informacje, wraz z Regulaminem i wymaganymi załącznikami, można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__polska_pomoc_rozwojowa_2017_?channel=www

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy