Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert: Dyplomacja publiczna 2017. Termin składania dokumentów upływa 17 marca 2017 r.

Konkurs ofert Ministra Spraw Zagranicznych
Fot. Organizacje Pozarządowe

W jego ramach dofinansowane będą działania dotyczące następujących komponentów:
Komponent I: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”
Celem zadania publicznego, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2017 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

 1. dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek;
 2. inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami Polski i krajów partnerskich w obrębie priorytetów dyplomacji publicznej;
 3. wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach dyplomacji publicznej, m.in. historii, nauki, innowacyjności, nauczania języka polskiego jako obcego;
 4. zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym.

Zadanie publiczne może być realizowane na całym świecie. Projekty powinny być adresowane do opinii publicznej za granicą, a zwłaszcza do środowisk opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów, w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu projektu.

Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”
Celem zadania publicznego, komponent „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017” jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji poprzez:

 1. wzmacnianie więzi społecznych, w tym nawiązujących do wspólnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;  
 2. rozwój współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych obszarów kultury: teatru, filmu, sztuk wizualnych, muzyki, literatury itp.;
 3. rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej, m.in. w dziedzinie historii;
 4. promocję Polski za pośrednictwem tradycyjnych środków masowego przekazu oraz nowych mediów.

Zadanie publiczne może być realizowane w krajach PW, Rosji i Polsce. Projekty powinny być adresowane do opinii publicznej w krajach PW i Rosji, a zwłaszcza do środowisk opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu projektu.

Komponent III: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”
Celem zadania publicznego, komponent „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” jest:

 1. rozwój debaty publicznej na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.;
 2. wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
 3. wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

Zadanie publiczne może być realizowane wyłącznie na obszarze Polski. Projekty powinny być adresowane do opinii publicznej w Polsce, a zwłaszcza do środowisk opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów, w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu projektu, do udziału w projektach mogą być zapraszani goście z zagranicy.

Działania w ramach ww. komponentów powinny odnosić się do następujących priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.:

 1. Promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia.
 2. Promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w tym wykorzystanie wydarzeń rocznicowych związanych z wybitnymi Polakami do promocji wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę.
 3. Przygotowanie międzynarodowej opinii publicznej do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r., w tym zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych: imperatywu wolności, poszanowania godności człowieka i jego praw, solidarności.
 4. Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej, w tym wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiej nauki, innowacyjności polskich firm, wiarygodności jako potencjalnego partnera gospodarczego oraz plasowania Polski w grupie państw nowoczesnych i twórczych.

Niezależnie od miejsca realizacji zadania publicznego w komponentach I oraz II preferowane będą projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Głównym adresatem projektów nie mogą być środowiska polonijne.

W konkursie, we wszystkich komponentach uczestniczyć mogą zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:

 1. fundacje;
 2. stowarzyszenia;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnie socjalne;
 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

O wsparcie mogą ubiegać się też niepubliczne szkoły wyższe.
W przypadku komponentu nr III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” podmiotami uprawnionymi są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).

Każdy podmiot może złożyć na konkurs tylko jedną ofertę w odniesieniu do każdego z komponentów. Do tego limitu wlicza się także oferty stanowiące ofertę wspólną. Projekty składane przez tego samego oferenta w ramach poszczególnych komponentów nie mogą obejmować tych samych działań, grup odbiorców, czy krajów na rzecz których będzie realizowany projekt.

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w poszczególnych komponentach:

 1. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017 – nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 maja 2017 r. i zakończyć nie później niż 30 listopada 2017 r.
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017 – nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 maja 2017 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2017 r.
 3. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017 – nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 maja 2017 r. i zakończyć nie później niż 30 listopada 2017 r.

Maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w ramach poszczególnych komponentów wynosi:

 1. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 20174 000 000 PLN
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 20171 200 000 PLN
 3. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 20172 800 000 PLN.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach poszczególnych komponentów wynosi 50 000, 00 zł, a maksymalna nie może być wyższa niż:

 1. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017300 000 PLN
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017120 000 PLN
 3. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017150 000 PLN.

Wymagany jest wkład własny oferenta w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania publicznego dla oferentów, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 regulaminu konkursu (tj. organizacji pozarządowych i niepublicznych szkół wyższych); 20% kosztów kwalifikowanych projektu dla oferentów, o których mowa w §3 ust. 3 regulaminu (tj. jednostek samorządu terytorialnego) oraz w przypadku oferty wspólnej, o której mowa w §6 ust. 4 regulaminu gdy jeden ze współoferentów jest podmiotem wymienionym w §3 ust. 3 regulaminu (tj. JST).

Termin składania ofert upływa 17 marca 2017 r. o godz. 16.15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 17 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publiczego__dyplomacja_publiczna_2017_;jsessionid=2E5CBE66904499EC9B20D13362D5A6DF.cmsap2p  

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy