Komunikat archiwalny

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - konkurs ofert

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektów „Rodzinne Rajdy Rowerowe” i „Wakacje z piłką nożną”.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - konkurs ofert
Fot. Pixabay

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

  1. projekt „Rodzinne rajdy rowerowe”,
  2. projekt „Wakacje z piłką nożną”.

Projekt „Rodzinne rajdy rowerowe” zakłada organizację na terenie województwa małopolskiego co najmniej 9 plenerowych rodzinnych imprez rekreacyjno-sportowych, celem popularyzacji turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Projekt „Wakacje z piłką nożną” zakłada organizację na terenie województwa małopolskiego turniejów sportowych w piłce nożnej, celem zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą w terminie od 24 kwietnia do 31 października 2017 roku.

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie, oraz prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na realizację w/w zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe do łącznej kwoty 800 000 zł, w tym w ramach projektu:

  • „Rodzinne rajdy rowerowedo 450 000 zł
  • „Wakacje z piłką nożną” do 350 000 zł.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się „Innymi środkami finansowymi”, lub sumą „Innych środków finansowych” i „Wkładu osobowego” w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1302177,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy