Komunikat archiwalny

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła konkurs grantowy na rzecz Białorusi. Termin składania wniosków upływa 26 kwietnia 2017 r.

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi
Fot. Pixabay

Konkurs stanowi część programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD.

Konkurs ten ma na celu udzielenie wsparcia mediom w zakresie dostarczania niezależnej informacji dla mieszkańców Białorusi poprzez realizację audycji radiowych i rozwój internetowych serwisów informacyjnych. Celem projektów wyłonionych w Konkursie będzie realizacja działań w ramach powyższego priorytetu.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 UoDPPioW, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty te muszą spełniać jednocześnie dwa poniższe warunki:

  • posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz Białorusi;
  • posiadać w okresie 2012-2016 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 300 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

W Konkursie nie można składać wniosków na projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ RP „Polska pomoc rozwojowa 2017” opisanych w Planie współpracy rozwojowej w 2017 r.

W Konkursie nie można składać ofert wspólnych w rozumieniu art. 14 ust. 2 i 3 UoDPPioW. W każdym projekcie możliwy jest udział lokalnego partnera zagranicznego z kraju do którego adresowany jest projekt (nie może nim być polska placówka dyplomatyczna, oddziały instytucji publicznych polskich czy krajów rozwiniętych).

Projekt można realizować nie wcześniej niż od 1 stycznia 2017 r. i nie później niż do 30 listopada 2017 r.

Łączna suma dofinansowania projektów w Konkursie wynosi 5 300 000 zł. Możliwe jest wnioskowanie o wsparcie rocznych projektów w wysokości od 500 000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 5% wartości projektu.

Wnioski można składać do 26 kwietnia 2017 r. do godz. 13.00. Wyniki zostaną ogłoszone 28 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać:
•    pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 32 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl ;
•    podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu
lub znaleźć pod adresem: http://solidarityfund.pl/konkurs-grantowy-rzecz-bialorusi/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy