Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący wsparcia rozwoju uczniów wybitnie zdolnych

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych” (konkurs nr DE.WZP.263.1.4.2017). Oferty można składać do 27 czerwca br.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący wsparcia rozwoju uczniów wybitnie zdolnych
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych.

W programie, o którym mowa powyżej, uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, z terenu Polski. Program powinien wspierać uczniów z poniżej wymienionymi uzdolnieniami:

 1. akademickimi, w tym:
 • z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • z zakresu nauk humanistycznych,
 • z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 1. artystycznymi,
 2. technicznymi.

Preferowane będą projekty:

 1. uwzględniające innowacyjność i kreatywność działań podejmowanych wobec uczestników,
 2. uwzględniające innowacyjność i kreatywność działań zaplanowanych do realizacji przez uczestników,
 3. upowszechniające wartości patriotyczne, w tym historię danego regionu,
 4. których działania będą wykorzystywały aktywne metody pracy z uczniem,
 5. których działania będą odbywały się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych,
 6. zawierające działania skierowane na rozwój co najmniej 2 uzdolnień wymienionych w pkt 1,
 7. przewidujące współpracę ze szkołami wyższymi, lub instytucjami naukowymi lub artystycznymi,
 8. uwzględniające, obok indywidualnej pracy z uczniem, pracę uczniów w zespole,
 9. składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym lub artystycznym na rzecz ucznia zdolnego,
 10. uwzględniające efektywną rekrutację, która zapewni równy dostęp uczniów z całego kraju oraz umożliwi udział uczniów niepełnosprawnych.

Oferta musi:

 1. zawierać opis sposobu rekrutacji uczestników programu,
 2. zakładać nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych (spotkań, warsztatów, obozów naukowych, zajęć na uczelniach itp.),
 3. zapewnić uczestnikom programu nieodpłatny udział w koncertach, wystawach, zajęciach na uczelni, obozach naukowych, wyjazdach edukacyjnych itp.,
 4. w przypadku nieodpłatnego udziału w spotkaniach, konkursach młodzieży uzdolnionej za granicą zapewnić uczestnikom programu opiekę oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Oferta nie może przewidywać przyznawania pomocy materialnej w postaci stypendiów lub nagród finansowych.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 1 000 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 1 000 000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10% całkowitej wartości zadania, w tym 5% wkładu finansowego (za wkład finansowy własny rozumie się także wkład finansowy uzyskany z innych źródeł publicznych).

Termin składania ofert upływa 27 czerwca 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2017.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy