Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący zaburzeń związanych ze stresem

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Przygotowanie i wprowadzenie do realizacji programów informacyjno-edukacyjnych, szkoleniowych oraz wprowadzenie metod i narzędzi diagnostycznych dotyczących zaburzeń związanych ze stresem, stresem traumatycznym oraz metod zapobiegania następstwom stresu w środowisku wojskowym”.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący zaburzeń związanych ze stresem
Fot. Pixabay

Konkurs ogłoszony został w ramach Podzadania 2.15 – Realizacja programów z zakresu zapobiegania zaburzeniom związanym ze stresem, w tym następstwom stresu traumatycznego i stresu wynikającego z warunków służby oraz zaburzeń nastroju wśród żołnierzy w ramach Zadania 2 – Zapobieganie zaburzeniom psychicznym Celu Operacyjnego 3 – Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa (ogłoszenie nr NPZ.CO3_2.15_2017_zaburzenia_związane_ze_stresem).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na wykonaniu i dostarczeniu materiałów poglądowych, opracowaniu programów szkoleniowych do przeprowadzenia w Siłach Zbrojnych RP warsztatów z zakresu rozpoznawania i zapobiegania zaburzeniom nastroju oraz następstwom stresu, wykonanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie warsztatów pilotażowych w tym zakresie, a także zakupie metod i narzędzi diagnostycznych do badania zaburzeń nastroju, zaburzeń związanych ze stresem i stresem traumatycznym wraz ze szkoleniem w zakresie ich zastosowania. Przedmiot konkursu dotyczy środowiska wojskowego jako grupy docelowej.

W latach 2017-2020 powinien zostać zrealizowany projekt wykonania zadania w zakresie przekazania informacji, materiałów i programów szkoleniowych na temat zaburzeń afektywnych, stresu, stresu traumatycznego i jego następstw w kryterium czasowym a także dostarczyć praktyczne metody diagnostyki zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń afektywnych.

Celem projektu jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz ich wpływ  na stan zdrowia żołnierzy, pracowników wojska a także ich rodzin jako odbiorcy pośredniego.

Zadanie realizowane będzie z wykorzystaniem materiałów poglądowych oraz ćwiczeń praktycznych.

Opis zadań do realizacji w poszczególnych latach znajduje się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferty mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Projekt należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2020 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji projektu. Zadania na rok 2017 należy zrealizować zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

Na realizację zadania przeznaczono w 2017 r. kwotę 360 000,00 zł. Wartość oferty w 2017 r. nie może być większa niż 360 000,00 zł. W roku 2018, 2019 i 2020 z realizatorem będzie zawarty aneks dotyczący harmonogramu realizacji zadań, w wysokości środków finansowych zgodnie z przyznanym limitem.

Oferty należy składać do 28 czerwca 2017 r. do godziny 12.00.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/konkursy-narodowego-programu-zdrowia/konkursy-103247694/konkurs-o-sygn-c3k12017-103257698h/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy