Komunikat archiwalny

Ogłoszono program ''Mały Klub''

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub edycja 2017. Wnioski można składać do 23 czerwca br.

Ogłoszono program ''Mały Klub''
Fot. Pixabay

Celem programu jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.

Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, służącej mniejszym klubom sportowym, dla których taka inwestycja będzie bodźcem do rozwoju.

Zadanie inwestycyjne może polegać na przebudowie i/lub remoncie (w tym dostosowaniu do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak w szczególności:

 1. sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe);
 2. kryte pływalnie;
 3. lodowiska stałe oraz tory lodowe;
 4. boiska sportowe;
 5. korty tenisowe (o docelowej nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej, ewentualnie o nawierzchni poliuretanowej lub ze sztucznej trawy dla kortów o funkcji rekreacyjno-sportowej) i badmintonowe;
 6. przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie;
 7. tory kolarskie, wrotkarskie;
 8. sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie;
 9. strzelnice sportowe, tory łucznicze;
 10. obiekty dla sportów jeździeckich;
 11. zaplecza szatniowo-sanitarne do ww. obiektów.

Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby obiektów sportowych, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach. Przykładowo może to być wniosek dotyczący przebudowy boiska przy jednej szkole i wyposażenia siłowni przy innej szkole, itd. W przypadku zadań o mniejszej wartości pozwoli to na osiągnięcie progu MSiT dotyczącego minimalnej wartości zadania (minimum 300 tys. zł wydatków kwalifikowanych).

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, musi przewidywać rozpoczęcie zadania nie później niż w 2018 r.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu, ubiegać mogą się następujące podmioty, posiadające obiekt służący klubowi sportowemu:

 1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, a także nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2017 wynosi około 5 mln zł. Dofinansowanie w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 3 mln zł w przypadku krytej pływalni lub krytego lodowiska oraz 2 mln zł w przypadku pozostałych zadań.
W przypadku, gdy zakres zadania dotyczy większej ilości odrębnych obiektów/kompleksów, wysokość dofinansowania oblicza się dla tych obiektów oddzielnie. Tak obliczona łączna wartość dofinansowania, nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł.
Planowana minimalna wartość wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, które zostanie dofinansowane przez Ministra, nie może być niższa niż 300 tys. zł.

Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.msit.gov.pl/pl/infrastruktura/aktualnosci/7348,Pilotazowy-program-modernizacji-infrastruktury-sportowej-Maly-Klub-edycja-2017.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy