Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs dotyczący prowadzenia centrum wsparcia

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania.

Ogłoszono konkurs dotyczący prowadzenia centrum wsparcia
Fot. Pixabay

Konkurs jest ogłaszany w ramach Działania 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora lub realizatorów zadania w latach 2017–2020, mającego na celu prowadzenie centrum wsparcia. W przypadku, gdy zadanie miałoby być realizowane we współpracy dwóch realizatorów, jeden z realizatorów będzie miał funkcję wiodącą i koordynującą względem drugiego realizatora (podwykonawcy) w zakresie określonym wymaganiami zawartymi w kryteriach dostępu.
Działalność centrum ma służyć polepszeniu dostępności do doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego wynikającego z okoliczności takich jak np. utrata pracy, rozwód, śmierć osoby bliskiej, konflikt rodzinny, w pracy lub grupie rówieśniczej, nękanie w szkole, stres związany z rodzajem wykonywanej pracy itd. lub innych czynników (np. pogorszenie stanu zdrowia somatycznego, postawienie diagnozy zaburzeń psychicznych, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego itp.). Centrum oferowałoby dostęp do całodobowego profesjonalnego wsparcia i pomocy telefonicznej, jak i poprzez Internet (interaktywne formy np. czat, wideokonferencje, media społecznościowe, fora). Ponadto centrum udzielałoby informacji o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy bezpośredniej (psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, prawnika, pomocy społecznej itp.) w pobliżu miejsca zamieszkania osób zgłaszających się do centrum z uwzględnieniem specyfiki zgłaszanego problemu. W Polsce istnieje wiele form pomocy dostępnych telefonicznie lub internetowo, jednakże znacząca większość ich aktywność jest ograniczona do działalności przez kilka godzin tygodniowo lub ulega dezaktualizacji, przy czym brakuje ogólnodostępnej, szybkiej i aktualnej informacji o możliwości sięgnięcia po pomoc. Jedyny dostępny bezpłatny telefon zaufania działający obecnie w Polsce całodobowo jest dedykowany specyficznej grupie osób (rodzina zaginionego dziecka lub dla dziecka na ucieczce z domu). Działalność centrum ma przyczynić się do ułatwienia i poszerzenia dostępu do profesjonalnej doraźnej pomocy, szczególnie w sytuacjach nasilonego kryzysu emocjonalnego powodowanego różnorodną etiologią.

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej z zakresu: psychiatrii, psychologii i psychoterapii będąc wspomagane adekwatnymi działaniami z obszaru specjalistycznego poradnictwa prawnego i socjalnego. Jego realizacja będzie podlegać ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów a także kompleksowości, innowacyjności i celowości oferowanych działań.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Warunek ten dotyczy zarówno oferenta wiodącego i uzupełniającego.

Zadanie należy zrealizować nie później niż od 1 września 2017 r. r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 9 000 000 zł, w tym:

  • w 2017 r.- 1 500 000 zł;
  • w 2018 r.- 2 500 000 zł;
  • w 2019 r.- 2 500 000 zł;
  • w 2020 r.- 2 500 000 zł.

Oferent wskaże o jaką kwotę finasowania ubiega się, przy czym maksymalna kwota finansowania zadania ze środków dotacji nie może przekroczyć 1 500 000 zł na 2017 r., a łącznie przez cały czas trwania zadania 9 000 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.

Oferty można składać w terminie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=47678

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy