Komunikat archiwalny

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii - konkurs

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii - konkurs
Fot. Pixabay
 • Zadanie 2.1. Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
1. Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ryzyka używania nowych substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych 450 000 500 000 Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.2. Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie grup zawodowych w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
2. Konferencja na temat skutecznych podejść w leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych 200 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.2. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie i wspieranie systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych realizowanego zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
3. Szkolenia uzupełniające dla uczestników szkoleń certyfikujących, w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, pracy socjalnej oraz pracy z osobami po przeżytej traumie psychicznej 120 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.2. pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
4. Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych 350 000 400 000 Nie dotyczy
5. Wojewódzkie konferencje na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnień 450 000 Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Ogólnopolska konferencja Narkotyki – Narkomania 210 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.2. pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących profilaktyki i leczenia osób uzależnionych oraz zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV i HBV oraz chorób przenoszonych drogą płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
7. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV, HBV oraz chorób przenoszonych droga płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne 120 000 Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Opracowanie podręcznika na temat prowadzenia leczenia substytucyjnego dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie substytucyjne 60 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.3.1. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
9. Opracowanie i upowszechnienie programu profilaktycznego dla młodzieży głuchej i słabosłyszącej 220 000 250 000 250 000

 

 • Zadanie 2.3.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
10. Opracowanie i upowszechnienie programu wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w kontekście zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi i  środkami zastępczymi (tzw. dopalaczami) 140 000 140 000 100 000

 

 • Zadanie 2.3.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby).
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
11. Opracowanie materiałów edukacyjnych i podręcznika na temat standardów działań profilaktycznych i ograniczania ryzyka realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 80 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.3.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
12. Opracowanie i upowszechnienie programu wczesnej interwencji adresowanego do okazjonalnych użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 140 000 140 000 100 000
13. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji 300 000 Nie dotyczy Nie dotyczy
14. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net 980 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.3.4 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
15. Ewaluacja programu wczesnej interwencji FreD goes net. 80 000 80 000 Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.4.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV i HCV itd.) oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV).
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2019
16. Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków 400 000 Nie dotyczy Nie dotyczy
17. Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód 1 252 600  1 22 000 Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.4.1 pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
18. Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich 1 800 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.4.1. pkt 6 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
19. Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych  1 500 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.4.2. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Opracowywanie i upowszechnianie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używających nowych substancji psychoaktywnych. 
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
20. Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym NSP 150 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.5. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących epidemiologii w zakresie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz danych z zakresu reakcji instytucjonalnych w obszarze ograniczania popytu i podaży narkotykowej.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
21. Analiza ilościowa składu narkotyków zabezpieczonych przez Policję oraz zebranie danych o cenach analizowanych narkotyków 80 000 80 000 Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.5. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań ilościowych w populacji generalnej i wśród młodzieży szkolnej (m.in.: ESPAD, „Młodzież”), prowadzonych co najmniej co cztery lata według metodologii EMCDDA.  
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
22. Badanie w populacji generalnej na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i „dopalaczy”) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju 280 000 120 000 Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.5. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań jakościowych, przeprowadzanych co najmniej co trzy lata, wśród użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
23. Badanie z zastosowaniem metod jakościowych mające na celu pogłębioną analizę wyników lub zjawisk zidentyfikowanych w badaniach ilościowych ESPAD 100 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.5. pkt 11 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich oraz lokalnych.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
24. Międzynarodowa konferencja dla przedstawicieli gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym 200 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

 • Zadanie 2.5. pkt 15 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
25. Konkurs badawczy dotyczący następujących tematów:
25a. Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć tzw. dopalaczami 850 000 700 000 Nie dotyczy
25b. Ocena efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków

 

 • Zadanie 2.6. pkt 6 Narodowego Programu Zdrowia: Opracowanie i wdrażanie projektów wsparcia z zakresu ograniczania popytu i podaży narkotyków w krajach trzecich (nienależących do UE).
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2018 2019 2020
26. Projekt wsparcia dla Ukrainy poświęcony zagadnieniu profilaktyki na poziomie lokalnym 450 000 Nie dotyczy Nie dotyczy
27. Projekt wsparcia dla Kazachstanu poświęcony zagadnieniu profilaktyki na poziomie lokalnym 300 000 Nie dotyczy Nie dotyczy
28. Projekt wsparcia systemu przeciwdziałania narkomanii w Gruzji 250 000 Nie dotyczy Nie dotyczy

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest m.in. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Nie jest możliwe składanie kilku wniosków przez tego samego Wnioskodawcę w ramach jednego zadania konkursowego. Wyjątkiem od ww. ograniczenia jest ubieganie się przez Wnioskodawcę o dofinansowanie zadania konkursowego, realizowanego niezależnie od siebie w kilku jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład struktur Wnioskodawcy (w takim przypadku wymagane jest złożenie oddzielnych wniosków na każde z miejsc realizacji).

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w konkursie wynosi:

 • w 2018 roku – 11 512 600 zł
 • w 2019 roku - 3 662 000 zł
 • w 2020 roku - 450 000 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania na rok 2018 nie może przekraczać wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu na realizację danego zadania, w ramach którego aplikuje Wnioskodawca. W przypadku zadań, których realizacja rozpocznie się w roku 2018, a które następnie kontynuowane będą w latach 2019-2020, wnioskowane kwoty dofinansowania na poszczególne lata nie mogą przekraczać wysokości kwot wskazanych w ogłoszeniu. Wnioskowana do dofinansowania kwota powinna być określona w pełnych złotych (bez groszy). Od Wnioskodawcy wymaga się wkładu własnego wynoszącego minimum 5% całkowitych kosztów projektu.

Termin składania wniosków upływa 1 września 2017 r.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6831206

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy