Komunikat archiwalny

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej - IV nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił IV nabór w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna” na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej - IV nabór
Fot. Pixabay

Celem głównym programu jest: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe natomiast to:

 1. upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 2. kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 3. aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w partnerstwie z: jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych lub regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska lub parkami narodowymi lub parkami krajobrazowymi lub uczelniami wyższymi.  

Partnerzy powinni dysponować bazą edukacyjną.

Temat główny konkursu obejmuje różnorodność biologiczną.

Tematyka szczegółowa to:  utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej:

 • systematyka i rozpoznawanie gatunków,
 • inwentaryzacja i monitoring gatunków w terenie,
 • poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji o lokalnie występujących gatunkach,
 • zdobywanie informacji dotyczących rodzajów zagrożeń bioróżnorodności (np. gatunki inwazyjne, sukcesja),
 • badanie stanu lokalnej różnorodności biologicznej,
 • sporządzanie dokumentacji badań terenowych,
 • promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony czynnej realizowanej poprzez zrównoważone gospodarowanie przestrzenią i krajobrazem (gospodarka leśna i łowiecka, zrównoważone rolnictwo, znaczenie społeczności lokalnej).

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach konkursu powinny dotyczyć: programu aktywnej edukacji (co najmniej dwuletnich) prowadzonych w oparciu o zajęcia terenowe służące do pozyskiwania informacji niezbędnej w kolejnych etapach realizacji programu edukacyjnego (również warsztaty, konkursy, aplikacje mobilne) w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” ust. 7.5 Rodzaje przedsięwzięć, pkt.2: zorganizowane, kompleksowe projekty, bezpośrednio angażujące odbiorcę, wyzwalające jego długofalową aktywność w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju realizowane w formie działań warsztatowych, konkursowych, imprez edukacyjnych i innych tego typu narzędzi popularyzujących wskazane zagadnienia tematyczne.

Konkurs ma charakter ponadregionalny, co oznacza konieczność zapewnienia możliwości dostępu/udziału odbiorców z co najmniej 2 województw.

Pula środków przeznaczona w ramach konkursu wynosi:

 • dotacje – 15 mln zł
 • pożyczki – 1,7 mln zł

Termin naboru wniosków – od 01.09.2017 r. – 15.09.2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2017/

 

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy