Komunikat archiwalny

Konkurs na powierzenie grantów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Beneficjent grantowy dla Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na powierzenie grantów.

Konkurs na powierzenie grantów
Fot. Pixabay

Projekty finansowane w ramach konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. przedmiotem Projektu jest wsparcie Ostatecznych odbiorców wsparcia finansowego, celem stworzenia innowacyjnych technologii lub produktów, pozostających w fazie MVP (minimum viable product – produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, posiadający najważniejsze cechy ostatecznego rozwiązania, gotowego do wdrożenia) w ramach PCP (pre-commercial procurement – przedkomercyjne zamówienia publiczne, odnoszące się do innowacji technologicznych i prowadzące do powstania prototypu innowacyjnej usługi lub produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez instytucje publiczne);
  2. w ramach Projektu nowa technologia lub produkt w fazie MVP będą poddane walidacji/testom w środowisku docelowym instytucji publicznych;
  3. Projekt uwzględnia plan komercjalizacji MVP po zakończeniu realizacji Projektu oraz koncepcję wdrożenia rozwiązań będących przedmiotem Projektu w instytucjach publicznych.

Grant może być przeznaczony na prace rozwojowe – zgodnie z definicją w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Grant powinien być wydatkowany na faktyczne wytworzenie MVP.

Wnioskodawca musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  1. posiadać osobowość prawną,
  2. posiadać siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. posiadać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) co najmniej na dzień przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek.

Okres realizacji Projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2020 r.

Kwota środków przeznaczonych na Granty na realizację Projektów wyłonionych w konkursie wynosi 46 977 782,46 PLN. Kwota wnioskowanego Grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln PLN - 12 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 20% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Wnioski można składać w terminie od 2 stycznia 2018 r. od godz. 8:00 do 19 stycznia 2018 r. do godz. 16:00. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2018.


Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Centrum udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: e-pionier@ncbr.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-polska-cyfrowa/aktualnosci/art,5736,nabor-wnioskow-do-dzialania-3-3-e-pionier-wsparcie-uzdolnionych-programistow-na-rzecz-rozwiazywania-zidentyfikowanych-problemow-.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy