Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach PO WER Działanie 3.1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Konkurs w ramach PO WER Działanie 3.1
Fot. Pixabay

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
 • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:

 • umiejętności matematyczno-przyrodnicze;
 • umiejętności posługiwania się językami obcymi;
 • ICT;
 • umiejętność rozumienia (ang. literacy);
 • kreatywność;
 • innowacyjność;
 • przedsiębiorczość;
 • krytyczne myślenie;
 • rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność uczenia się,
 • umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Projekt może trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. Wymagane jest nawiązanie, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalnej współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (nie przewiduje się żadnej wybranej formy prawnej i organizacyjnej „podmiotu działającego na rzecz edukacji” – może to być np. organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego etc.).

Na konkurs przeznaczono 20 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 19 400 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Wkład własny musi wynosić minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

Wnioski można składać w terminie od 18 grudnia 2017 r. (od godz. 08:15) do 31 stycznia 2018 r. (do godz. 16:15).

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu są udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: UMO@ncbr.gov.pl .

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy