Komunikat archiwalny

Nabór wniosków na projekty służące realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs nr. nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Nabór wniosków na projekty służące realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych
Fot. Pixabay

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs nr. nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);
  • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy lub organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Zgodnie z kryterium Instytucja publiczna lub prywatna świadcząca opiekę medyczną (podmiot leczniczy) jako Wnioskodawca projektu ocenie podlega, czy Wnioskodawcą jest instytucja publiczna lub prywatna świadcząca opiekę medyczną (podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub w partnerstwie.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące realizacji dwóch Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) istotnych z punktu widzenia potrzeb regionu. Ich zakres został uzgodniony na poziomie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działającego pod przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia. Założenia RPZ zostały wpisane do planu działań w sektorze zdrowia, a opracowane programy zostały zaopiniowane przez AOTMiT. Regionalne Programy Zdrowotne stanowią Załączniki nr 12a i 12b Regulaminu konkursu.

Jednocześnie każdy projekt w ramach typu B może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego, programu polityki zdrowotnej (RPZ) spośród programów stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu tj.:

  • Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej (Załącznik nr 12a) bądź
  • Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat (Załącznik nr 12b),

Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odniesieniu do danego Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ).

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku aktywności zawodowej, które spełniają warunki uczestnictwa we właściwym wybranym Regionalnym Programie Zdrowotnym (RPZ). Szczegółowy opis sposobu rekrutacji, grup docelowych poszczególnych etapów wsparcia musi być zgodny z treścią wybranego RPZ-u.

Okres realizacji projektu musi być zgodny z okresem realizacji programu w ramach RPZ i mieścić się w przedziale: 2018-2021.

Minimalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy. Rekomendowane jest rozpoczęcie okresu realizacji projektów w drugim kwartale 2018 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 907 482,40 PLN, w tym:

  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących RPZ Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej wynosi 5 271 656,63 PLN
  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących RPZ Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat wynosi 2 635 825,77 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 grudnia 2017 roku do dnia 5 lutego 2018 roku do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje, Regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-6-2--programy-zdrowotne---rpmp-08-06-02-ip-02-12-113-17

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy