Przypominamy o drugiej edycji naboru wniosków

Fundacji im. Stefana Batorego w programie „Demokracja w Działaniu” od 15 stycznia będzie przyjmować wnioski na dotacje instytucjonalne w ramach programu „Demokracja w Działaniu”.

Przypominamy o drugiej edycji naboru wniosków
Fot. Pixabay

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Nie oczekuje się wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Zachęca się, by składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność. 

Szczególną uwagę proponuje się zwrócić na kwestie dotyczące:

  • poprawy komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji itp.;
  • zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji i interesów społeczności,
  • budowania grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających misję i wartości organizacji, gotowych wspierać jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji;
  • pozyskiwania nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji.

Okres wykorzystania dotacji powinien być dostosowany do charakteru planowanych działań, nie może być jednak dłuższy niż 24 miesiące.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa i przejrzystości jego działań.

Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać wynosi od 20 tys. do 150 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Od 15 stycznia można składać wnioski w drugiej edycji konkursu. Harmonogram drugiej edycji wygląda następująco:

I etap - wnioski wstępne:

  • Składanie wniosków wstępnych – od 15 stycznia – 15 lutego 2018 roku.
  • Decyzja o zaproszeniu do składania wniosków pełnych – do 28 lutego 2018 roku.

II etap – wnioski pełne:

  • Składanie wniosków pełnych – do 31 marca 2018 roku.
  • Spotkania z organizacjami, uzupełnianie wniosków – kwiecień 2018 roku.
  • Decyzje o przyznaniu dotacji – do 15 maja 2018 roku.

Pytania w sprawie konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: demokracja@batory.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy