Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenie z zakresu streetworkingu”.

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Fot. Pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz zdobycie umiejętności w zakresie stosowania nowej metody pracy socjalnej, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
  • samorząd gospodarczy i zawodowy
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższymi jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Projekt może być realizowany w partnerstwie.  Maksymalna liczba partnerów wynosi 3 (Lider + 2 Partnerów).

Na dofinansowanie przeznaczono środki w wysokości 1 200 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97%. Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 3% wartości projektu.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie w dniach od 01 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-Skuteczna-pomoc-spoleczna-22

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy