Nabór wniosków dotyczacy zapobiegania i zwalczania rasizmu

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w naborze nr REC-RRAC-RACI-AG-2018 pt. „Nabór wniosków dotyczacy zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji” („Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance”).

Nabór wniosków dotyczacy zapobiegania i zwalczania rasizmu
Fot. European Commission

Nabór jest ukierunkowany na wspieranie projektów przyczyniających się do zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji poprzez:

 • poprawę reakcji na przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści, w tym między innymi na środki prawa karnego;
 • wspieranie ofiar przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści;
 • zapobieganie nienawiści poprzez promowanie tolerancji i spójności społecznej.

W odniesieniu do wyżej wymienionych priorytetów, w ramach naboru finansowane będą projekty skoncentrowane na jednym lub kilku spośród następujących działań:

 • opracowywanie narzędzi i praktyk w celu poprawy reakcji na przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści, w szczególności z myślą o:
  • budowanie potencjału władz publicznych, społeczeństwa obywatelskiego i innych odpowiednich podmiotów w celu reagowania na przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści oraz interakcje z ofiarami, w szczególności poprzez działania szkoleniowe, biorąc pod uwagę kluczowe zasady szkolenia w zakresie przestępstw z nienawiści opracowane przez grupę wysokiego szczebla UE ds. zwalczanie rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji (http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43050)
  • zapewnienie wsparcia i ochrony ofiarom przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści, w tym poprzez rozwój i wzmocnienie służb wspierania ofiar, inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemu niedostatecznej sprawozdawczości oraz inicjatywy mające na celu budowanie zaufania między społecznościami i władzami publicznymi, z uwzględnieniem kluczowych zasad szkolenia w zakresie dostępu ofiar przestępstw z nienawiści do wymiaru sprawiedliwości, wsparcia i ochrony opracowane przez grupę wysokiego szczebla UE ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji (http://http//ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48874)
  • osiągnięcie wzmocnionej współpracy między kluczowymi podmiotami, w tym poprzez opracowanie i wdrażanie protokołów i praktyk współpracy lub utworzenie organów koordynujących z udziałem różnych władz krajowych i / lub lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wybranych społeczności.
 • tworzenie lepszego zrozumienia między społecznościami, w tym poprzez działania międzyreligijne i międzykulturowe oraz projekty koncentrujące się na budowaniu koalicji
 • kampanie mające na celu podnoszenie świadomości i inicjatywy skierowane do ogółu społeczeństwa lub do określonych grup i społeczności, w szczególności multiplikatorów i liderów społeczności, na temat wpływu i reakcji na rasizm, ksenofobię i inne formy nietolerancji oraz / lub na wzmocnienie grup i społeczności szczególnie wrażliwych wobec przejawów rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji.

Projekt może mieć charakter krajowy lub ponadnarodowy.

Wnioskodawca i partnerzy muszą być zarejestrowanymi prawnie podmiotami publicznymi albo organizacjami prywatnymi (z siedzibą w jednym z państw uczestniczących w Programie, tj. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym w ich departamentach zamorskich, lub w Islandii albo Liechtensteinie) lub organizacjami międzynarodowymi. Organizacje nastawione na zysk mogą ubiegać się o dotację tylko w partnerstwie z podmiotami publicznymi lub prywatnymi organizacjami non-profit. Wymagany jest udział co najmniej dwóch organizacji.

Czas trwania projektu nie powinien przekraczać 24 miesięcy.

Na nabór przeznaczono 4 000 000 €. Wnioskowana dotacja nie może być niższa niż 75 000 €. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski należy składać w terminie od 25 kwietnia 2018 r. do 4 października 2018 r. (godz. 17:00).

Dokładne informacje o konkursie dostępne są pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy