Komunikat archiwalny

Konkurs na przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie zidentyfikowanie, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, których forma pozwalać będzie na wykorzystanie ich i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.).

Konkurs na przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych
Fot. Pixabay

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs: „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”.

Konkurs został ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie zidentyfikowanie, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, których forma pozwalać będzie na wykorzystanie ich i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji PS i budowaniu ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług społecznych”) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy.

Projekt powinien być realizowany w Partnerstwie, przy czym liczba Partnerów nie może wynosić więcej niż 3 (tj. Lider + 2 Partnerów). Partnerstwo musi obejmować co najmniej organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, występującą w charakterze Wnioskodawcy.

Alokacja w całym konkursie wynosi 7 500 000 PLN. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 30 marca do 20 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00318

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy