Komunikat archiwalny

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w naborze nr VP/2018/011, pt. "Delegowanie pracowników: wzmocnienie współpracy administracyjnej i dostępu do informacji" ("Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information").

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków
Fot. European Commission

Zaproszenie ma na celu wsparcie Komisji i państw członkowskich w zrozumieniu istniejących i nowych wyzwań oraz opracowaniu inicjatyw w zakresie delegowania pracowników i programu godnej pracy.

Komisja przewiduje finansowanie projektów współpracy ponadnarodowej, mających na celu opracowanie niezależnych i konkretnych inicjatyw zainteresowanych stron zaangażowanych w kontekście delegowania o znaczącym i trwałym wpływie w sprawie pracowników, firm i administracji.

Szczegółowe cele niniejszego zaproszenia do składania wniosków są następujące:

 • Promowanie współpracy ponadnarodowej między władzami publicznymi i zainteresowanymi stronami, w tym promowanie wykorzystania informacji o rynku wewnętrznym (Internal Market Information - IMI) oraz dzielenie się informacjami i najlepszymi praktykami w tym zakresie.
 • Zwiększenie dostępności, przejrzystości i jakości informacji dotyczących warunków zatrudnienia i / lub wymogów administracyjnych, których należy przestrzegać, i / lub istniejących praktyk w Państwach Członkowskich w celu monitorowania i egzekwowania przepisów Dyrektywy o delegowaniu pracowników;
 • Promowanie podstaw dowodowych poprzez gromadzenie i ocenę oryginalnych danych, analiz i informacji charakterystycznych dla procesu delegowania, w tym poprzez współpracę między uniwersytetami z różnych dziedzin, ośrodków badawczych i instytutów oraz zainteresowanych stron.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące działania:

 • rozwijanie nowych lub ulepszanie istniejących wymian, wzajemnych ocen i / lub programów szkoleniowych (na przykład wspólnych wizyt, wspólnych inspekcji, krótkich szkoleń) między urzędnikami właściwych organów publicznych i / lub pomiędzy odpowiednimi partnerami społecznymi i interesariuszami w kontekście monitorowanie przestrzegania i egzekwowania obowiązujących przepisów w odniesieniu do delegowanych pracowników i / lub współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy, w tym korzystanie z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System - IMI).
 • tworzenie lub modernizacja platform internetowych do gromadzenia i rozpowszechniania informacji dotyczących jakości, przyjaznych dla użytkownika i konkretnych informacji skierowanych do pracowników i / lub przedsiębiorstw w odniesieniu do warunków pracy mających zastosowanie w przypadku pracowników delegowanych, procedury i warunki, które powinny być przestrzegane przez przedsiębiorstwa w różnych państwach członkowskich oraz inne istotne informacje w zakresie delegowania pracowników w kontekście świadczenia usług transgranicznych.
 • opracowanie wspólnych projektów badawczych dotyczących różnych wymiarów delegowania pracowników w kontekście ponadnarodowego świadczenia usług i rozpowszechniania wyników poprzez ukierunkowane strategie publikacji, zarówno w dziedzinie naukowej, jak i specjalistycznej i ogólnej.

Zachęca się wnioskodawców do opracowania działań obejmujących powyższe trzy aspekty. Priorytetowo będą traktowane projekty przewidującym działania obejmujące więcej niż jeden z wyżej wymienionych rodzajów działań.

W ramach powyższego naboru podmioty (lider oraz partnerzy) ubiegające się o dotację muszą:

1. Być właściwie ukonstytuowanymi i zarejestrowanymi podmiotami prawnymi, których siedziba znajduje się w:

 • jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandii i Norwegii – stosownie do Umowy EOG
 • Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Turcji.

2. Wpisywać się w jeden z następujących rodzajów podmiotów:

 • władze publiczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • organizacje non-profit (publiczne lub prywatne),
 • ośrodki/ instytuty badawcze,
 • instytucje szkolnictwa wyższego,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizacje partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, konieczne jest nawiązanie partnerstwa pomiędzy podmiotami z co najmniej 4 różnych krajów członkowskich UE lub innych uprawnionych państw. Działania projektowe muszą obejmować co najmniej 4 kraje uczestniczące Programie w EaSI.

Szacunkowy okres realizacji projektu powinien wynosić od 12 do 24 miesięcy.

Na konkurs przeznaczono 3 000 000 EUR.  Komisja przewiduje przyznanie 7 do 9 dotacji.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania. Wkład własny wymagany jest na poziomie co najmniej 20%.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 6 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=533&furtherCalls=yes

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy