Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełniące rolę Instytucji Wdrażającej dla Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłosiło konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Konkurs w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Fot. Pixabay

Konkurs ogłoszony został dla typu projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtypu projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (forma prawna1 – kod 401),
  • parki narodowe (forma prawna – kod 428),
  • jednostki administracji rządowej lub samorządowej (forma prawna – kod 132, kod 401, kod 403,
  • kod 428, kod 429, kod 430, kod 431),
  • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna – kod 428, kod 165),
  • uczelnie (forma prawna – kod 044),
  • pozarządowe organizacje ekologiczne (forma prawna – kod 148, kod 155),
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, z wyłączeniem DGLP (forma prawna – kod 428),
  • urzędy morskie (forma prawna – kod 401).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 30 000 000 zł. Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 11 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-10/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy