Komunikat archiwalny

Nabór w ramach RPO WM, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Nabór w ramach RPO WM, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Fot. Pixabay

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny,
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych tworzonych placówek wsparcia dziennego lub
 2. wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:
 • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
 • rozszerzenia oferty wsparcia.

O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby oprawne kościołów i związków wyznaniowych,   pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne,
 • przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługi społeczne są realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 31 604 530,18 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 26 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-1--uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-c--wsparcie-dla-tworzenia-i-lub-dzialalnosci-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy---rpmp-09-02-01-ip-01-12-030-18

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy