Komunikat archiwalny

Konkurs na opracowanie e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18 „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”. Konkurs został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, Typu operacji: Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Konkurs na opracowanie e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10 e-materiałów dydaktycznych dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym, do następujących przedmiotów:

 • przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),
 • humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),
 • matematyki i informatyki

Poprzez e-materiał należy rozumieć jednostkę tematyczną, która pełni następujące funkcje:

 • poprzez odpowiednio dobrany zestaw treści, poleceń i multimediów umożliwia uczniowi samodzielne poznanie poruszanego w e-materiale tematu;
 • bazując na zawartości e-materiału oraz scenariuszu lekcji umożliwia nauczycielowi realizację pełnej lekcji (45 minut) z danego przedmiotu w zakresie podstawowym lub/i rozszerzonym.

Powyższe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i wpieranych w ramach PO WER . Jednocześnie w związku z wejściem w życie Zaleceń Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01) należy zapoznać się z zaktualizowanym dokumentem, w szczególności ze zmienionym podejściem do poszczególnych kompetencji.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe w wysokości: 70 875 000 PLN, w podziale na następujące obszary tematyczne:

 1. E-materiały dydaktyczne do fizyki (950 e-materiałów) – 6 650 000 PLN.
 2. E-materiały dydaktyczne do chemii (950 e-materiałów) – 6 650 000 PLN.
 3. E-materiały dydaktyczne do biologii (950 e-materiałów) – 6 650 000 PLN.
 4. E-materiały dydaktyczne do geografii (950 e-materiałów) – 6 650 000 PLN.
 5. E-materiały dydaktyczne do j. polskiego (1350 e-materiałów) – 9 450 000 PLN.
 6. E-materiały dydaktyczne do historii (970 e-materiałów) – 6 790 000 PLN.
 7. E-materiały dydaktyczne do filozofii (890 e-materiałów) – 6 230 000 PLN.
 8. E-materiały dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie (915 e-materiałów) – 6 405 000 PLN.
 9. E-materiały dydaktyczne do matematyki (1250 e-materiałów) – 8 750 000 PLN.
 10. E-materiały dydaktyczne do informatyki (950 e-materiałów) – 6 650 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu wybranych zostanie dziesięć projektów – po jednym, najwyżej ocenionym w ramach każdego z 10 powyższych obszarów.

Wnioskodawcą projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie powinno być potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Niniejszy konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór prowadzony jest w sposób ciągły, od dnia 29 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 10 obszarów tematycznych lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu

Pierwsza runda naboru będzie miała miejsce od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. do godz. 09.00. Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy