Komunikat archiwalny

Konkurs na wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs na wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
Fot. Pixabay

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

1. Jako Wnioskodawca projektu:  

 • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze).

2. Jako Partner projektu:

 • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);
 • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

W ramach naboru kwalifikowane są następujące działania:

 1. Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.
 2. W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące realizacji regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) istotnego z punktu widzenia potrzeb regionu, który stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu.
 3. Założenia każdego projektu dotyczące m.in. celów, grupy docelowej, możliwych działań, kompetencji i warunków niezbędnych do realizacji będą oceniane pod kątem zgodności  z zakresem/warunkami określonymi w Programie profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji (RPZ).
 4. Wnioskodawca powinien zaplanować działania dopuszczone dla projektów w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  oraz wskazane w treści RPZ:
  a. działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do odbiorców RPZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, w tym:
  - warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 24 godzin zegarowych (4 moduły po 6 godzin każdy, zorganizowane w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) w odstępie dwutygodniowym);
  - działania upowszechniające (na temat stresu, jego konsekwencji i sposobów radzenia sobie ze stresem) skierowane do całej populacji, kwalifikującej się do objęcia RPZ np.: platforma/strona internetowa Wnioskodawcy lub projektu, prezentacje, w tym videoprezentacje, szkolenie/szkolenia e-learningowe;
  b. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji warsztatów psychoedukacyjnych i z powrotem;
  c. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba uczestnicząca w warsztatach w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.
 5. monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. Sposób monitorowania zgłaszalności do programu i jego efektywności został wskazany w rozdziale V pkt 1. RPZ.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków wynosi 95%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w projekcie wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 663 779,24 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 24/100).

Minimalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy.

Rekomenduje się rozpoczęcie okresu realizacji projektów w drugim kwartale 2019 r.

Wnioski można składać w terminie od 29.10.2018 r. do 19.11.2018 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-6-2--programy-zdrowotne---rpmp-08-06-02-ip-02-12-060-18

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy