Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Edukacja kulturalna

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Edukacja kulturalna
Fot. Pixabay

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. W ramach programu kwalifikują się następujące zadania:

  • Zadanie nr 1: Projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych
  • Zadanie nr 2: Przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych
  • Zadanie nr 3: Zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, podnoszące kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności.
  • Zadanie nr 4: Tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”
  • Zadanie nr 5: Tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej realizowanych przez organizacje harcerskie

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa załącznik nr 1 do regulaminu.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Poziom dotacji uzależniony jest od poziomu kwoty wnioskowanej. W przypadku wnioskowania o kwotę od 30 000 zł do 150 000 zł – poziom dotacji wynosi maksymalnie 80 %, natomiast w przypadku wnioskowania o kwotę od 150 000,01 zł do 500 000 zł - maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 50 %.

Ostateczny termin składani wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/edukacja-kulturalna.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy