Komunikat archiwalny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków w konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków w konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”
Fot. http://niepelnosprawninarynkupracy.pl/

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego kierunku pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań” wskazane zostały:

 • typy projektów;
 • sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
  oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) w danym typie projektu.

W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:

 • organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IX ust. 7 ogłoszenia o konkursie;
 • zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt.

Na realizację konkursu przeznaczono środki publiczne w wysokości 100 000 000 zł.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane do dnia 10 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/ogloszenie-konkursu-kierunek-aktywnosc/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy