Komunikat archiwalny

Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.

Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
Fot. Pixabay

Konkurs obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

 2020

2021

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii
w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych
do terapeutów uzależnień, lekarzy.

565 400

nie dotyczy

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu
do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych

200 000

nie dotyczy

3

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu
do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA.

300 000

200 000

 

 • Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych
  do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

4

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

250 000

250 000

 

 • Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie przedstawicieli zawodów mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi (m.in. osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, operatorzy gier losowych, pracownicy socjalni, itp.).

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

5

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych
do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

100 000

nie dotyczy

 

 • Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji.

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

6

Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych
ze środków FRPH.

200 000

nie dotyczy

7

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

160 000

200 000

8

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

180 000

nie dotyczy

9

Ogólnopolski zjazd realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych.

70 000

nie dotyczy

 

 • Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

10

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie
i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

165 000

nie dotyczy

11

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

100 000

nie dotyczy

12

Ogólnopolska kampania społeczna na temat zagrożeń związanych z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym.

950 000

500 000

 

 • Zadanie 5.3.1. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

13

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym.

200 000

200 000

14

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej
do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu.

700 000

nie dotyczy

15

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.

80 000

70 000

 

 • Zadanie 5.3.1.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

16

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy.

100 000

nie dotyczy

 

 • Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka.

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

17

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

200 000

200 000

18

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

220 000

nie dotyczy

 

 • Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

19

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób
z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

1 708 400

nie dotyczy

20

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

500 000

nie dotyczy

 

 • Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

21

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

600 000

500 000

22

Zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku do lat 6.

200 000

nie dotyczy

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji w/w zadań w roku 2020 wynosi 7 748 800 zł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi z art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. 2002 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 4 października 2019 r.

Szczegółowe informajce można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9213576

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy