Komunikat archiwalny

Trwa edycja jesienna składania wniosków na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

Trwa edycja jesienna składania wniosków na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie
Fot. Pixabay

W programie RITA – Przemiany w regionie przyznawane są dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem.

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.

Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co najmniej jednego z krajów objętych programem a udział partnera potwierdzany jest przez załączenie listu partnerskiego.

Składane w ramach konkursów projekty powinny przyczyniać się do przemian społeczno-gospodarczych w krajach objętych programem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak i/lub systemowy (tj. w makroskali).

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

  • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
  • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł. Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu.

Wnioski można składać do dnia 15 października 2019 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://programrita.org/projekty-partnerskie/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy