Ochrona zabytków Małopolski 2020 - dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego

Sejmik Województwa Małopolskiego określił zasady udzielania dotacji z budżetu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Ochrona zabytków Małopolski 2020 - dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego
Fot. Pixabay

Zadania, na realizację których może być udzielona dotacja z budżetu województwa małopolskiego obejmują:

1. przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, będących:

  • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi;
  • dziełami architektury i budownictwa;
  • dziełami budownictwa obronnego;
  • obiektami dawnego przemysłu;
  • zabytkowymi cmentarzami;
  • miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne,

2. prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków;

3. badania konserwatorskie lub architektoniczne substancji zabytkowej.

Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku może być udzielona w wysokości do 60 % ogółu nakładów na te prace lub roboty, z następującym zastrzeżeniem: jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu województwa małopolskiego nie może być większa niż 200 000 złotych.

Samorząd Województwa Małopolskiego może przyznać dotację większą niż 200 000 złotych na ratowanie zabytków, których istnienie zagrożone jest skutkami kataklizmów lub katastrofy budowlanej.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioskodawca zobowiązany jest przesłać wniosek za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych w terminie do 16 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1690328,ochrona-zabytkow-malopolski-2020.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy