Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił konkurs w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna
Fot. Pixabay

Celem Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Program ma za zadanie wyłonienie najciekawszych zadań o największym potencjale edukacyjnym, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, przede wszystkim wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w województwie małopolskim.

Program Priorytetowy - Edukacja Ekologiczna wdrażany jest w latach 2019 – 2020 i służy:

 • kształtowaniu postaw, zachowań i działań proekologicznych społeczeństwa (przede wszystkim dzieci i młodzieży) poprzez wykorzystanie różnych form edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska;
 • wsparciu finansowe programów, imprez plenerowych i kampanii ekologicznych realizowanych na terenie województwa małopolskiego, realizujących cele ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia
 2. konkursy ekologiczne, turnieje wiedzy ekologicznej, olimpiady
 3. ścieżki przyrodnicze
 4. kampanie informacyjno – edukacyjne
 5. akcje, happeningi, festiwale
 6. publikacje, materiały edukacyjne, artykuły
 7. inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju

Program skierowany do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).

Zadanie powinno być realizowane na terenie województwa małopolskiego. Docelowymi odbiorcami zadania powinny być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych brutto dla projektów realizowanych przez szkoły i przedszkola
 • do 70% kosztów kwalifikowanych brutto dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty

Wnioski można składać do 28 lutego 20120 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/edukacja-ekologiczna/

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy