Dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021.

Dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”
Fot. pixabay

Celem naboru jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:

  1. wdrażaniem planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty);
  2. poprawą stanu gatunków chronionych;
  3. przeciwdziałaniem fragmentacji ekosystemów;
  4. tworzeniem / zachowaniem / udrażnianiem korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia swobodnego przepływu gatunków między obszarami chronionymi;
  5. ochroną naturalnych mokradeł jako rezerwuarów węgla organicznego;
  6. przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego;
  7. utrzymanie dobrego stanu ekosystemów.

Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę i / lub modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego zakresu projektu.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • prywatne lub publiczne;
  • komercyjne lub niekomercyjne;
  • organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Na nabór przeznaczono 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000 euro tj. 4 315 900,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia do 3 czerwca 2020 r., do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy