10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków.

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19
Fot. Pixabay

Program COVID-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Przykładowa pomoc jaką można otrzymać to: dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią.

Organizacje mogą otrzymać dotację w ramach dwóch Priorytetów:

Priorytet 1: DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

Środki finansowe można przeznaczyć na:

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

Priorytet 2: BEZPIECZEŃSTWO NGO

Środki finansowe można przeznaczyć na:

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  4. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 000 zł, a Priorytecie 2 – 40 000 zł, (w tym maksymalnie 10 000 zł na każde poddziałanie).

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych wniosków nie jest wymagane.

Uprawniony podmiot może otrzymać dofinansowanie tylko na 1 wniosek w każdym Priorytecie.

Zadanie należy zrealizować do daty zakończenia Programu czyli nie później niż do 30 listopada 2020 roku.

Nabór wniosków w ramach Programu jest ciągły - od dnia 12 maja 2020 roku, godziny 12:00 do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty zakończenia Programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/ 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy