Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Fot. Pixabay

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19).

Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.

Pożyczki udzielane są na terenie całej Polski.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

1. przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205,z późn. zm.);

2. podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  • Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

3. organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub spółki non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;

4. spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.).

Można uzyskać pożyczkę do wysokości 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej) i nie więcej niż 100 tys. zł;

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • koszty administracyjne,
  • koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy