Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs MSWiA: Organizacja i realizacja szkolenia dla psychologów służb mundurowych oraz służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych i administracji

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu i zrealizowaniu szkolenia dla psychologów służb mundurowych oraz służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych i administracji z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Konkurs został ogłoszony w ramach zadania 3.1.1 Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej w ramach działania: Promocja zdrowia psychicznego, Celu Operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego.

Grupą odbiorców realizowanego zadania będą psychologowie zatrudnieni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MSWiA, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz jednostkach służby zdrowia MSWiA.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono kwotę 150 000 zł.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 28 września 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego-organizacja-i-realizacja-szkolenia-dla-psychologow-sluzb-mundurowych-oraz-sluzby-zdrowia-resortu-spraw-wewnetrznych-i-administracji

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat