Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs pn.: Ochrona zabytków Małopolski 2022

Sejmik Województwa Małopolskiego określił zasady udzielania dotacji z budżetu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Z budżetu województwa małopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

Zadania, na realizację których może być udzielona dotacja z budżetu województwa małopolskiego obejmują:

1. przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, będących:

  • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
  • dziełami architektury i budownictwa,
  • dziełami budownictwa obronnego,
  • obiektami dawnego przemysłu,
  • zabytkowymi cmentarzami,
  • miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne,

2. prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków;

3. badania konserwatorskie lub architektoniczne substancji zabytkowej.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które będą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 stycznia, a kończyć będą się nie później niż 31 grudnia w roku, w którym zostanie przyznana dotacja i zadanie będzie realizowane.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku może być udzielona w wysokości do 60 % ogółu nakładów na te prace lub roboty, z następującym zastrzeżeniem: jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację powyżej 60 % wartości zadania zobowiązany jest przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaistniałej potrzeby. Trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy nie stanowi uzasadnienia.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu województwa małopolskiego nie może być większa niż 200 000 złotych. Samorząd Województwa Małopolskiego może przyznać dotację większą niż 200 000 złotych na ratowanie zabytków, których istnienie zagrożone jest skutkami kataklizmów lub katastrofy budowlanej.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski należy składać w terminie do 15 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2015713,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2022.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-18
Data aktualizacji: 2021-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź