Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację następujących typów projektów:

 • Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;
 • Ochrona cmentarzy i miejsc pochowku w tym upamiętnienia tych miejsc;
 • Edukacyjne;
 • Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
 • Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);
 • inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.

W Programie Grantowym mogą wziąć następujące podmioty zarejestrowane w Polsce:

 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
 • Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;
 • Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badan i dokumentacji;
 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze;
 • Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego.

Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 31 grudnia 2023 r.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota do 250 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10 000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 9 września 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://szih.org.pl/program-grantowy/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-07-12
Data aktualizacji: 2022-07-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź