Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Fundusze Europejskie dla Ukrainy w ramach projektu grantowego

Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłosiło nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”.

Projekt grantowy realizowany jest w ramach 14 Osi Priorytetowej: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Typ A wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie finansowe w formie grantów dla JST i NGO, które będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności w zakresie:

 • przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania, w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej (mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlice, infrastruktura przedszkolna, żłobkowa), w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
 • wyposażenie, doposażenie budynków/pomieszczeń mające na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym.

Dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych działań o charakterze społecznym przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu (do wysokości 10% wartości grantu), pod warunkiem, że ich koszty są konieczne do odpowiedniej realizacji przedsięwzięcia i są z nim bezpośrednio związane.

Środki finansowe otrzymane w ramach grantu mogą być przeznaczone na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją grantu poniesionymi od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia od dnia 24 lutego 2022 r. pod warunkiem, że nie może zostać fizycznie zakończone, ani w pełni zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

 • małopolskie jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe działające i organizujące pomoc na obszarze województwa małopolskiego oraz posiadające na jego terenie siedzibę, filię, delegaturę oddział, czy inną formę działalności;

udzielające wsparcia osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.

Kwota alokacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację projektu grantowego wynosi 10 064 832,35 PLN (100 % finansowania), w tym:

 • alokacja dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota alokacji wynosi 8 051 865,88 PLN
 • alokacja dla organizacji pozarządowych – kwota alokacji wynosi 2 012 966,47 PLN

Wysokość grantu, jaki można uzyskać, uzależniona jest od liczby uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w gminie, w której Grantobiorca realizował/będzie realizował wsparcie i wynosi:

 • do 50 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano do 500 uchodźców z Ukrainy,
 • do 75 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 501 do 1000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 150 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 1001 do 5000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 300 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano powyżej 5001 uchodźców z Ukrainy.

Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie grantu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 25 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-projektu-pn--malopolska-tarcza-humanitarna--fundusze-europejskie-dla-ukrainy--wsparcie-grantowe-efrr-dla-ngo-i-jst---infrastruktura-spoleczna  

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: psgranty@umwm.malopolska.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 12 397-44-50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-30
Data aktualizacji: 2022-11-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź