Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wnioków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił III w 2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna” Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025.

Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa;

Program ma na celu:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Nabór został ogłoszony w Temacie/Kategorii: Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do zwiększania świadomości ekologicznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, ekologicznej i energetycznej Polski oraz tworzenia/poprawy ekologicznych warunków życia.

Działania możliwe do realizacji w ramach III naboru to:

1. Działania wielonarzędziowe:

  • Programy aktywnej edukacji
  • Kampanie informacyjno – edukacyjne

2. Działania celowane:

  • Kampanie cross-mediowe

Planowane przedsięwzięcie musi zapewniać zasięg ogólnopolski.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji wynosi 5 mln zł.

Kwota dofinansowania powinna mieścić się w zakresie od 100 tys. zł do 2 mln zł. Intensywność dofinansowania może wynieść do 95% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - Zgodnie z ust. 7.4, 1) części programu priorytetowego.

Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Wnioski należy składać w terminie od 23 maja do 6 czerwca 2023 r.

Wnioski złożone w naborze muszą uzyskać pozytywną opinię ministra właściwego ds. klimatu w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/nfosigw/iii-nabor-2023

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-05-26
Data aktualizacji: 2023-05-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź