Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarty konkurs ofert Dyplomacja publiczna 2024

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert „Dyplomacja publiczna 2024”.

Celem projektów wybranych w konkursie „Dyplomacja publiczna 2024” są działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i jego wzmacniania w następujących obszarach:

 1. Obszar I: Wzmacnianie wizerunku Polski zaangażowanej, inspirującej, solidarnej m.in. z Ukrainą i społeczeństwem obywatelskim Białorusi. Polska we współczesnym świecie.

Kraje, do których mają być skierowane działania z obszaru I: Cały świat ze szczególnym uwzględnieniem Europy, w tym Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, społeczeństwa obywatelskiego Białorusi i prodemokratycznej diaspory rosyjskiej, kraje Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), USA, Kanada, Izrael, kraje Ameryki Łacińskiej.

 1. Obszar II: Przeciwdziałanie dezinformacji i zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń w tym obszarze poprzez monitorowanie i ujawnianie incydentów o charakterze dezinformacyjnym oraz budowanie odporności społecznej na dezinformację dzięki rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania nieprawdziwych informacji i właściwego reagowania na nie. Monitorowanie doniesień nt. Polski, identyfikowanie wizerunkowych szans i zagrożeń.

Kraje, do których mają być skierowane działania z obszaru II: Cały świat, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów blisko powiązanych z Rosją – gospodarczo i kulturowo (w tym z liczną mniejszością rosyjskojęzyczną np. w krajach Azji Centralnej), państw Europy, a także państw tzw. Globalnego Południa oraz społeczeństwa Białorusi i prodemokratycznej diaspory rosyjskiej.

 1. Obszar III: Polska silna swoją wielowiekową historią i wielokulturowym dziedzictwem. Upowszechnianie wiedzy o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej historii Polski.

Kraje, do których mają być skierowane działania z obszaru IV: Kraje, do których mają być skierowane działania z obszaru III: Cały świat ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy (w tym Ukrainy), krajów Kaukazu Południowego (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji), społeczeństwo obywatelskie Białorusi i prodemokratycznej diaspory rosyjskiej, Izraela, USA, Kanady oraz innych krajów z diasporą żydowską.

 1. Obszar IV: Polska prowadzi i wzmacnia dialog kulturowy

Kraje, do których mają być skierowane działania z obszaru IV: Kraje Europy ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów Zachodnich, Ukraina, społeczeństwo obywatelskie Białorusi i prodemokratycznej diaspory rosyjskiej, kraje Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja); Kazachstan, Izrael, USA, Kanada, kraje Ameryki Łacińskiej, Afryka, Azja Wschodnia i Wietnam.

Zgłoszony projekt może dotyczyć tylko jednego obszaru. 


Działania mogą być zrealizowane np. w formie: 

 1. serii wykładów, prelekcji, konferencji i kongresów oraz festiwali muzycznych, teatralnych i filmowych, których efekty będą np. utrwalone na nośnikach cyfrowych, płytach CD lub DVD, 
 2. publikacji, serii artykułów prasowych, umieszczanych w mediach zagranicznych i polskich, 
 3. wystaw, prezentowanych w kilku miejscach,
 4. kampanii w mediach społecznościowych, stron internetowych; pożądana jest współpraca z liderami opinii - influencerami, gwarantująca dotarcie z przekazem do szerokiego grona odbiorców, 
 5. serii klipów, filmów, podcastów, wideoblogów. 

przy czym, działania takie jak: filmy muszą posiadać promesę emisji/pokazu, publikacje - listę dystrybucyjną, koncerty - promesę rezerwacji sal koncertowych, artykuły prasowe - wskazane miejsca publikacji i dystrybucji, wystawy - promesę miejsca ekspozycji, nowotworzone strony internetowe - zapewnienie o ich utrzymywaniu i aktualizacji w kolejnych latach.


O udzielenie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać: 

 1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.: 
  1. stowarzyszenia, 
  2. fundacje, 
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 
  5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
  6. spółdzielnie socjalne, 
 2. niepubliczne szkoły wyższe, 
 3. publiczne szkoły wyższe , 
 4. jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy podmiot może złożyć w konkursie jedną ofertę.


Warunkiem koniecznym jest zaangażowanie w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego. Głównym adresatem projektów realizowanych poza granicami kraju nie mogą być środowiska polonijne.


Projekty mogą być realizowane od dnia 15 kwietnia do dnia 15 grudnia 2024 r.


Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów wynosi 3 975 000,00 PLN. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000,00 PLN. Wkład własny nie jest wymagany.


Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 16.00. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 29 marca 2024 r.


Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres e-mail dotacjengo@msz.gov.pl ,wpisując w temacie korespondencji „Dyplomacja publiczna 2024“ oraz nazwę oferenta.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ogloszenie-konkursu-dyplomacja-publiczna-2024 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-11-17
Data aktualizacji: 2023-11-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź