Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert pn. Małopolska Pszczoła

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2024 r.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

  1. czynnej ochronie różnorodności biologicznej na terenie Województwa Małopolskiego, poprzez m.in. zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływanie zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia lub zasiewy roślin miododajnych lub pyłkodajnych;
  2. ochronie różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, pielęgnacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo siedlisk roślin, m.in. przez zasiew lub nasadzenia roślin miododajnych lub pyłkodajnych;
  3. działaniach edukacyjnych m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających i ich zastosowania jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  4. promowaniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez wydawanie publikacji, promocję w mediach oraz internecie, imprezy plenerowe, warsztaty, szkolenia, konkursy w tematyce ochrony bioróżnorodności.

Obszar, na którym realizowane będzie zadanie musi być zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego, ogólnodostępny.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 24 czerwca 2024 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2024 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu w jakim realizowane jest zadanie oraz będą realizować zadania na obszarze województwa małopolskiego.
W ramach Konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2024 r. przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 450 000,00 zł. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny w realizację zadania na poziomie co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu własnego finansowego lub dodatkowo wkładu własnego niefinansowego (tj. wkładu własnego osobowego). Zastrzega się, że wkład własny finansowy jest obligatoryjny i musi stanowić co najmniej 1% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 60 000,00 zł. 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  1. I etap: Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/ w terminie do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.
  2. II etap: Oferent zobowiązany jest także w terminie do 22 kwietnia 2024 r. dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ofertę (wersję pisemną) wygenerowaną w I etapie wraz z załącznikami podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2430661,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-03-28
Data aktualizacji: 2024-03-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź