Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program pn. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do składania wniosków w programie „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
 

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można ubiegać się w ramach Programu, zostały podzielone na trzy grupy:

 1. Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej - w tej grupie zadań inwestycyjnych, dofinansowaniem mogą być objęte zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, tj. obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym, zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem itp.
 2. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym - w ramach tej grupy zadań inwestycyjnych, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności dotyczących sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu.
 3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - w trzeciej grupie zadań inwestycyjnych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę i modernizację obiektów, dających możliwość tworzenia warunków do rozwoju sportów olimpijskich, uwzględniających jednocześnie preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej, o ile obiekty nie służą przeważająco klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać: 

 1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej, 
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 
 3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie - Edycja 2024 wynosi 200 mln zł. Dofinansowanie inwestycji może wynieść: 

 1. do 50% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza lub jest równy 40% wskaźnika Gg, 
 2. do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg, 
 3. do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej lub hali sportowej w gminie, na terenie której nie istnieje obiekt o wymiarach minimum 12 m x 24 m. Fakt braku na terenie gminy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, wnioskodawca potwierdza w formie pisemnego oświadczenia, 
 4. do 60% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku gdy dotyczy ono budowy niepełnowymiarowej krytej pływalni o dł. niecki min. 16 m, 
 5. do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764 z późn. zm.). 

Aby wniosek podlegał ocenie, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w nim ujętych musi wynieść: 

 1. 800 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych;
 2. 400 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych.

Niezależnie od maksymalnej procentowej wysokości dofinansowania pojedynczego zadania inwestycyjnego, obowiązują również ograniczenia kwotowe, zgodnie z wartościami ujętymi w Programie.

Termin składania wniosków upływa 29 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska--program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2024 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-03-28
Data aktualizacji: 2024-03-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź