Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

konkurs ofert pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie – obozy proobronne – 25 lat Polski w NATO

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie – obozy proobronne – 25 lat Polski w NATO.
 

Cele konkursu:

 1. promowanie w społeczeństwie działalności proobronnej, klas wojskowych oraz służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP;
 2. wspieranie młodzieży uczącej się w klasach wojskowych, członków organizacji proobronnych oraz organizacji działających na rzecz obronności;
 3. doskonalenie, zgrywanie i sprawdzenie wśród uczestników zadania wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przydatnych w procesie rekrutacji do służby wojskowej;
 4. tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych;
 5. promowanie współzawodnictwa w zajęciach sportowo-obronnych;
 6. zwiększenie umiejętności działania w zespole;
 7. upamiętnienie 25 lat działalności Polski w strukturach NATO oraz upowszechnienie wiedzy i doświadczeń w tym obszarze;
 8. zacieśnienie współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa z państwami członkowskimi NATO.

Odbiorcami zadań konkursowych są:

 1. uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym w szczególności klas wojskowych;
 2. członkowie organizacji proobronnych (w myśl ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, z którymi Minister Obrony Narodowej zawarł partnerską umowę proobronną);
 3. członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności przy zastrzeżeniu, iż uczestnikami zadań mogą być osoby urodzone do 2009 roku;
 4. młodzież oraz żołnierze rezerwy z krajów będących członkami NATO.

Zadania konkursowe powinny polegać w szczególności na: 

 1. organizacji i przeprowadzeniu programów i przedsięwzięć promujących działalność proobronną, klasy wojskowe oraz służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP np. obozy o charakterze proobronnym;
 2. organizacji warsztatów i obozów podnoszących kwalifikacje uczestników posiadających ukończone specjalistyczne kursy na poziomie podstawowym, przydatne w procesie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP np. strzeleckie, medycyny pola walki, spadochronowe, nurkowania, wspinaczki; 
 3. organizacji zajęć i obozów o charakterze sportowo-obronnym na których uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia i sprawdzenia swoich możliwości w biegach długodystansowych, biegach na orientację, biegach terenowych, biegach przeszkodowych, biegach zadaniowych;
 4. organizacji obozów proobronnych, w trakcie których odbędą się zajęcia doskonalące, zgrywające i/lub sprawdzające przekazaną w toku dotychczasowej nauki wiedzę teoretyczną oraz nabyte umiejętności praktyczne dotyczące m.in.:
  1. umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną, w tym obsługi broni palnej krótkiej, broni palnej długiej, strzelb powtarzalnych oraz samopowtarzalnych,
  2. strzelania statycznego, dynamicznego, taktycznego, 
  3. umiejętności wykorzystania sprzętu pomocniczego, w tym m.in.: celowników holograficznych, kolimatorów, celowników termowizyjnych, noktowizji, lunet, laserowych wskaźników celu, dalmierzy laserowych, trenażerów strzeleckich,
  4. prowadzenia działań taktycznych, rozpoznawczych oraz dywersyjnych, 
  5. przetrwania w terenie (bytowanie, survival itp.) z nocowaniem w terenie przygodnym w zbudowanym schronieniu lub obozowisku, zapoznaniem ze sposobami pozyskiwania i uzdatniania wody oraz z suchymi racjami żywnościowymi będącymi w użytkowaniu przez SZ RP,
  6. przemieszczania się w terenie z wykorzystaniem map i bez mapy,
  7. użytkowania sprzętu i wyposażenia indywidualnego żołnierza, 
  8. organizacji, nawiązywania i prowadzenia łączności, 
  9. założeń taktycznych i zasad medycznych TCCC.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferent ubiegający się o realizację zadania powinien:

 1. dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju, zwłaszcza w przypadku organizacji szkoleń strzeleckich,
 2. prowadzić działalność statutową w zakresie określonym w pkt. 1 i/lub 4 ogłoszenia o konkursie,
 3. przedstawić w ofercie szczegółowy zakres szkolenia (program szkolenia), o którym mowa w rozdziale III pkt. 6 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 02/2024/WD/DEKiD.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć oferty na realizację maksymalnie dwóch zadań publicznych – każda oferta stanowi osobne zadanie.

Zadania należy zrealizować w terminie od 1 lipca 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000 000,00 zł. Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy (środki finansowe inne niż dotacja), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, a także wkład własny niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Oferty należy składać w terminie do 21 kwietnia 2024 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-22024wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź