Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków w programie FEnIKS 2021-2027

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura, działanie FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, nabór nr FENX.07.01-IP.04-001/24.
 

W ramach naboru będą wspierane inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne. Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez ukierunkowane wsparcie w dwóch obszarach: 

 • Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej): 

tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach Obszaru 1 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej), która w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na potrzeby działalności kulturalnej. Cel ten zostanie spełniony, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury objętej projektem będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej. 

 • Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego: 

podniesienie atrakcyjności, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty najcenniejszych zabytków w kraju, tj. zabytków: 

 1. wpisanych imiennie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,
 2. znajdujących się na liście Pomników Historii Prezydenta RP, 
 3. posiadających tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego, 
 4. wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ i: 
 • położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, lub 
 • położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Pomników Historii Prezydenta RP. 

Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, których dominujący zakres rzeczowy (tj. powyżej 50% kosztów kwalifikowanych) stanowią koszty: 

 • robót budowlanych, prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy budynku lub budynkach (w ramach Obszaru 1 budynków zabytkowych lub nie zabytkowych, w ramach Obszaru 2: zabytków zdefiniowanych w pkt. 12 tiret 2 regulaminu), albo 
 • budowy od podstaw nowych budynków infrastruktury kultury – tylko w Obszarze 1 i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazanych w pkt. 14, albo 
 • robót oraz prac w istniejących wyrobiskach górniczych - dotyczy wyłącznie kopalni wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii – jako główny element projektu tylko w Obszarze 2.

Budowa od podstaw nowych budynków infrastruktury kultury jest dopuszczona tylko w Obszarze 1 i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy projekt jest imiennie wskazany w dokumentach strategicznych.

Do naboru mogą przystąpić podmioty wskazane poniżej: 

 1. państwowe instytucje kultury, 
 2. instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową, 
 3. jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, położonych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 
 4. samorządowe instytucje kultury położone w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 
 5. instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. t.j. 2021 poz. 1308, zm. Dz.U. 2023 r. poz. 1345), 
 6. publiczne szkoły artystyczne, publiczne uczelnie artystyczne, 
 7. podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego - inne niż wskazane w punktach a)-f), 

oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku wnioskodawcami mogą być również: 

 1. jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, 
 2. samorządowe instytucje kultury, 
 3. organizacje pozarządowe, 
 4. kościoły i związki wyznaniowe – możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w Obszarze 2.

Nabór jest ogłoszony dla obszaru całej Polski (o lokalizacji projektu decyduje miejsce jego realizacji, a nie miejsce siedziby wnioskodawcy). 

Środki EFRR przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynoszą 800 000 000 PLN, zgodnie z następującym podziałem: 

 • dla Obszaru 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej): 600 000 000 PLN,
 • dla Obszaru 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego: 200 000 000 PLN.

Minimalna wartość całkowita projektu wynosi 10 000 000 PLN, a maksymalna wartość dofinansowania z EFRR – 50 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania (dofinansowanie z EFRR i ewentualne dofinansowanie z budżetu państwa) uzależniony jest od rodzaju beneficjenta i wynosi: 

 • dla jednostek sektora finansów publicznych: 
  • w przypadku państwowych jednostek budżetowych - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi zawsze 79,71%; 
  • w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu może wynieść maksymalnie 79,71% i w całości pochodzi z EFRR; 
  • w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków UE, jak i dotacji celowej - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu może wynieść maksymalnie 100%, przy czym udział środków z EFRR wynosi maksymalnie 79,71%. 
 • Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które: 
  • otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi maksymalnie 79,71% i w całości pochodzi z EFRR. 

Uwaga: Gwarancja potwierdzająca zapewnienie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu własnego z budżetu państwa jest wydawana w wysokości mniejszej bądź równej 20,29% kosztów kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy: 

 • środki finansowe wnioskodawcy, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką współprowadzoną lub podległą jednostce samorządu terytorialnego, kościołem i związkiem wyznaniowym, organizacją pozarządową, przedsiębiorstwem (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw zarządzających obiektami UNESCO), przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego, muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to innych wnioskodawców.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: feniks@kultura.gov.pl oraz pod numerem tel. (22) 82 93 285.

Wnioski można składać w terminie od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-infrastruktura-kultury-i-turystyki-kulturowej-2/ 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-05-08
Data aktualizacji: 2024-05-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź