Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs GOSPOSTRATEG XI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG XI (konkurs na projekty zamawiane).
 

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych, zaś cele szczegółowe Programu, to:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zagadnienie badawcze, poruszane w konkursie, to „Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”, zgłoszone przez ministra właściwego ds. energii i ds. klimatu. Szczegółowy opis tematu badawczego zawarto w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu. Głównym celem zamawianego projektu jest opracowanie programu rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury państwa. 

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które mogą obejmować: 

  • badania podstawowe, 
  • badania przemysłowe, 
  • eksperymentalne prace rozwojowe, 
  • prace przedwdrożeniowe. 

Projekt, w którym nie przewidziano prac przedwdrożeniowych, nie uzyska dofinansowania.

Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014):

  • jednostek naukowych,
  • spółek prawa handlowego
  • fundacji,
  • stowarzyszeń, 

w których skład wchodzi maksymalnie 5 podmiotów, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe.

Liderem konsorcjum musi być jednostka  naukowa.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 20 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 20 mln zł. Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Pytania w zakresie konkursu można przesyłać na adres e-mail: info@ncbr.gov.pl , lub zadawać telefonicznie: +48 22 39 07 170, +48 22 39 07 191.

Wnioski można składać w terminie od 20 maja do 14 sierpnia 2024 r. (g.16:00), wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--xi-konkurs-na-projekty-zamawiane

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-05-08
Data aktualizacji: 2024-05-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź