Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert KCPU

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
 

Obszar Narodowego Programu Zdrowia Na Lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka Uzależnień:

 1. Zadania finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych art. 88 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (narkotyki)

2.1    Zintegrowane Przeciwdziałania Uzależnieniom – Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (2.1.4):

 1. Szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD – kwota dofinansowania na 2024 r.: 75 000 zł.
 2. Opracowanie i udostępnienie publikacji audio lub audiowizualnych dotyczących profilaktyki uzależnień - kwota dofinansowania na 2024 r.: 168 000 zł.
 3. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – kwota dofinansowania na 2024 r.: 300 000 zł.

Łączna kwota dofinansowania na 2024 r. wynosi 543 000 zł.

 1. Zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczajacej 300 ml z tzw. "małpek" 

2.1 Zintegrowane Przeciwdziałania Uzależnieniom – Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (2.1.1).

 1. Ocena efektywności edukacji publicznej prowadzonej przez KCPU w zakresie wpływu alkoholu na zdrowie – artykuły w prasie – kwota dofinansowania na 2024 r.: 200 000 zł.
 2. Przegląd ofert profilaktycznych kierowanych do szkół oraz samorządów gminnych i zebranie opinii dotyczących kryteriów wyboru programów profilaktycznych – kwota dofinansowania: 276 000 zł.

Łączna kwota dofinansowania na 2024 r. wynosi 476 000 zł.

Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (2.1.3)

 1. Szkolenia dla samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu w tym kontroli punktów sprzedaży oraz podejmowania interwencji w związku z nielegalną reklamą napojów alkoholowych – kwota dofinansowania na 2024 r.: 150 000 zł.

Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin (2.1.5)

 1. Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego – kwota dofinansowania na 2024 r.: 450 000 zł.

Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie (2.1.6)

 1. Organizacja narady dla osób odpowiedzialnych na szczeblu województw za koordynację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz opracowanie i dystrybucja publikacji - informatora dla zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych – kwota dofinansowania na 2024 r.: 690 000 zł.
 2. Konferencja nt przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci i standardów ochrony dziecka – kwota dofinansowania na 2024 r.: 300 000 zł.

Łączna kwota dofinansowania na 2024 r. wynosi 990 000 zł.

2.3 Uzależnienie Od Alkoholu - Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej (2.3.1)

 1. Opracowanie siatek centylowych wagi i wzrostu dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) – kwota dofinansowania na 2024 r.: 100 000 zł; na 2025 r.: 130 000 zł; na 2026 r.: 100 000 zł.
 2. Badania z zakresu FASD - kwota dofinansowania na 2024 r.: 200 000 zł; na 2025 r.: 200 000 zł; na 2026 r.: 200 000 zł.

Łączna kwota dofinansowania na lata 2024-2026 wynosi 930 000 zł.

Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych (2.3.5)

 1. Opracowanie i dystrybucja podręcznika dla Policjantów dotyczącego podstaw prawnych reklamy napojów alkoholowych oraz wykrywania przestępstw w tym zakresie – kwota dofinansowania na 2024 r. wynosi 530 000 zł.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi: 

 • w 2024 roku - 3 439 000, 00 zł;
 • w 2025 roku - 330 000,00 zł;
 • w 2026 roku – 300 000,00 zł. 

Od Wnioskodawcy wymaga się wkładu własnego wynoszącego minimum 3% całkowitych kosztów projektu.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.

Wnioski należy składać do 3 czerwca 2024 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://kcpu.gov.pl/z-a-r-z-a-d-z-e-n-i-e-23-2024-dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-13-maja-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-wnioskow-na-realizacje-w-latach-2024-2026-zadan-z-zakre/ 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-05-17
Data aktualizacji: 2024-05-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź