Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla sektora kultury w ramach KPO

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Inwestycja składa się z dwóch elementów: programu dotacji (część grantowa) oraz programu stypendialnego (część stypendialna). Nabór wniosków przeprowadza się odrębnie dla wsparcia w formie grantów oraz stypendiów. Nie jest dopuszczalne jednoczesne ubieganie się o objęcie tego samego przedsięwzięcia wsparciem w formie grantu i stypendium.

Celem wsparcia w formie grantów jest wzmocnienie sektora kultury i przemysłów kreatywnych poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększeniu znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narzędzi i zasobów internetowych. Do objęcia wsparciem w formie grantów kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć: 

 • festiwale, przeglądy i konkursy; 
 • wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki; 
 • dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; 
 • konferencje i panele dyskusyjne; 
 • kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe. 

W celu uzyskania wsparcia w formie grantu przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 1. Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym; 
 2. Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej; 
 3. Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych; 
 4. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw; 
 5. Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. 

Nabór wniosków na granty przeprowadza się w ramach następujących segmentów inwestycji: 

 1. muzyka, 
 2. teatr, 
 3. muzealnictwo, 
 4. sztuki wizualne, 
 5. taniec,
 6. kultura ludowa i tradycyjna. 

Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie nie więcej niż czterech przedsięwzięć w ramach danego segmentu inwestycji.

Maksymalny okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych celem realizacji przedsięwzięć obejmuje okres od dnia ogłoszenia naboru do 31 grudnia 2024 r.

O wsparcie w formie grantów mogą ubiegać się: 

 1. państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 87) z wyłączeniem Jednostki Wspierającej („Instytucje kultury”); 
 2. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), których statutowym celem jest działalność w sektorze kultury lub kreatywnym („Organizacje pozarządowe”); 
 3. będące MŚP osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wpisane do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej występujące łącznie), dla których wiodącym przedmiotem działalności jest działalność ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji R, określona kodami PKD 90.01, 90.02, 90.03 lub 90.04 (działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką) lub działalność ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji R, określona kodami PKD 91.01 (działalność bibliotek i archiwów) lub 91.02 (działalność muzeów) zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie PKD („Osoby fizyczne w CEIDG”); 
 4. będące MŚP podmioty podlegające wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla których wiodącym przedmiotem działalności jest działalność ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji R, określona kodami PKD 90.01, 90.02, 90.03 lub 90.04 (działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką) lub działalność ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji R, określona kodami PKD 91.01 (działalność bibliotek i archiwów) lub 91.02 (działalność muzeów) zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie PKD („Podmioty w KRS”); 
 5. MŚP mające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Zagraniczni Przedsiębiorcy”).

Przedsięwzięcie musi być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wsparcie w formie grantów przeznaczono środki w wysokości 112 040 884 zł, z czego kwotę 5 602 044 zł przeznaczono tytułem rezerwy. W przypadku grantu wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w łącznej kwocie nie niższej niż 20 000 zł oraz nie wyższej niż 100 000 zł na jedno przedsięwzięcie (do 80% sumy kosztów kwalifikowalnych wskazanych we Wniosku). 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał w okresie od 30 czerwca do 15 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/program-wspierania-dzialalnosci-podmiotow-sektora-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-na-rzecz-stymulowania-ich-rozwoju

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-10
Data aktualizacji: 2024-06-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź