Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków na rozwój e-kultury w województwie małopolskim

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.9 Rozwój e-kultury w województwie małopolskim, typ projektu A Rozwój e-kultury w województwie małopolskim (nabór nr FEMP.01.09-IZ.00-056/24).

Nabór obejmuje typ projektu: A. Rozwój e-kultury w województwie małopolskim.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego w zakresie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego wraz z udostępnieniem ich w celu ponownego wykorzystania.

W ramach typu projektu A zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie prac digitalizacji lub rekonstrukcji cyfrowej z uwzględnieniem istniejących zaleceń i wytycznych dotyczących takich prac, w tym dostępności cyfrowej;
 2. tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego udostępniania, przechowywania i późniejszego udostępniania tych zasobów, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych;
 3. tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych, służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych, z zaznaczeniem, że musi ono być poprzedzone analizą kosztów i korzyści, oraz jeśli istnieją takie możliwości powinno opierać się na projektach istniejących lub planowanych na szczeblu krajowym/regionalnym;
 4. tworzenie i rozwijanie systemów umożliwiających zdalny, jednolity dla wszystkich użytkowników dostęp do informacji, katalogów lub zasobów podmiotów udostępniających swoje zasoby publicznie (w tym bibliotek);
 5. elementem projektu może być budowa, zakup lub rozbudowa systemów i sprzętu do digitalizacji przy spełnieniu następujących warunków:
  1. zakup systemów i sprzętu będzie elementem uzupełniającym projektu, niezbędnym do realizacji projektu;
  2. przeprowadzona analiza wykaże niedostępność zasobów niezbędnych do realizacji założeń projektowych.

Wymagane będzie efektywne wykorzystanie zakupionych urządzeń i oprogramowania poprzez konsolidację obszarów i podmiotów w ramach realizowanego projektu. W przypadku projektów, w których konsolidacja obszarów lub podmiotów nie jest możliwa lub celowa – w pierwszym rzędzie wykorzystywany będzie zakup usług w zakresie digitalizacji świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

Wspierane e-usługi muszą posiadać co najmniej 4 poziom dojrzałości lub zapewniać pełną dostępność on-line, z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy usług wewnątrzadministracyjnych.

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone są projekty obarczone ryzykiem powielania digitalizacji zasobów, które zostały już udostępnione w postaci cyfrowej.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/Beneficjentów – szczegółowych: 

 1. Instytucje kultury, 
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia. 

 1. Niepubliczne instytucje kultury, 
 2. Organizacje pozarządowe, 
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
 4. Uczelnie.

Kwota alokacji, wynikająca z Harmonogramu naborów, do której mogą zostać wybrane projekty wynosi 43 313 000,00 zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85%. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 15% wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin składania wniosków upływa 5 września 2024 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://fundusze.malopolska.pl/nabory/8586-dzialanie-19-rozwoj-e-kultury-w-wojewodztwie-malopolskim-typ-projektu 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź