Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert na Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Studenci” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Oferent jest zobowiązany przedstawić całościowy i kompleksowy program wsparcia zarówno Studentów jak i Nauczycieli. Program powinien uwzględniać, że Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych będą odbywały się z uwzględnieniem specyfiki roku akademickiego. Oznacza to, że realizacja zadania publicznego powinna rozpocząć się z początkiem i zakończyć z końcem roku akademickiego 2024/2025. 

Wsparciem powinno zostać objętych minimum 25 zespołów studenckich z uczelni wyższych jak również Nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę. Opiekę nad zespołem sprawować będzie od 1 do 3 Nauczycieli. Będą oni objęci wparciem mającym na celu podniesienie ich kompetencji metodycznych oraz merytorycznych. W ramach uczestnictwa w Programie powinni oni otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie zajęć. Studenci wchodzący w skład poszczególnych zespołów powinni podnosić swoje kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania w szczególności przez: 

  1. udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez autorytety z branży gamingowej (w szczególności zajęcia tradycyjne i e-learningowe ze specjalistami w zakresie projektowania fabuły, programowania, technik przetwarzania obrazu i dźwięku, grafiki komputerowej); 
  2. udział w wyjazdach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi projektowania gier; 
  3. rozwijanie projektów gier komputerowych w zespołach studenckich pod opieką Nauczycieli/wykładowców; 
  4. finałowy konkurs z prezentacją projektów gier komputerowych. 

Powyższe działania mogą zostać rozszerzone o inne formy wsparcia. Działania powinny być komplementarne oraz przyczyniać się do realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych.

Oferent zobowiązany jest zorganizować konkurs finałowy. Trzy najlepsze zespoły spośród zespołów studenckich otrzymają atrakcyjne nagrody – dopuszcza się by były to zorganizowane wyjazdy krajowe lub zagraniczne o charakterze edukacyjnym, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z przemysłem gamingowym, lub nagrody rzeczowe. Przewiduje się, że w przypadku przyznania nagród w postaci wyjazdów o charakterze krajowym lub zagranicznym mogą zostać one zrealizowane do końca trwania umowy. Przewiduje się, że w przypadku braku możliwości organizacji wyjazdów z powodu sytuacji epidemiologicznej Zleceniobiorca może podjąć decyzję o zastąpieniu wyjazdu nagrodami rzeczowymi.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są: 

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe), 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Okres realizacji zadania musi mieścić się w okresie od 1 września 2024 r. do 15 grudnia 2025 r.

Terenem realizacji projektu jest cały obszar RP. Dopuszcza się, by niektóre elementy zadań były realizowane poza terytorium kraju.

Na finansowanie Programu Rozwoju Talentów Informatycznych przeznaczono w roku 2024: 9 mln zł, w roku 2025: 9 mln zł. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi do 5 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2024 wynosić może maksymalnie 3 mln zł, na realizację w roku 2025 maksymalnie 2 mln zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składnych ofert nie jest wymagane.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 10 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-pn-mistrzostwa-w-projektowaniu-gier-komputerowych-studenci-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź