Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2019 - sport

Przejdź do:

KOMUNIKAT z dnia 22 października 2019 roku

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 27 września 2019 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na realizację w 2019 roku:

 • Zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

KOMUNIKAT z 27.09.2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (link: https://ngo.krakow.pl/zalacznik/319629) - na realizację zadania publicznego w 2019 roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570) pn.: Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych: prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Uwaga: Wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się w ramach wytycznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” (uchwała nr CXV/3074/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.).

W związku z powyższym:

 1. w ramach zakresu rzeczowego zadania publicznego (pkt III), w części dotyczącej krótkiej charakterystyki oferenta (pkt  III ust. 5) winny zostać wykazane osoby, posiadające odpowiednio udokumentowane kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
 2. oferta winna bezwzględnie zawierać w pkt III ust. 4 (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania) precyzyjny opis, w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Ponadto syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) winien zawierać takie elementy, jak:

 1. do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca,
 2. krótki opis przyczyn (motywu) chęci podjęcia realizacji zadania,,
 3. wskazanie miejsca realizacji zadania,
 4. krótki opis planowanych działańwraz ze wskazaniem liczbowym ich skali np.grup odbiorców zadania, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

Wypełnioną i kompletną ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:

 

KOMUNIKAT z 03.09.2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 08.07.2019) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688) z terenu Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim (Uchwała  Nr IX/142/19 Rady Dzielnicy XII Bieżanów -  Prokocim z dnia 02.07.2019 r ) na realizację w 2019 roku zadania:

 • Organizacja imprez sportowych.

KOMUNIKAT z 28.08.2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizacje w 2019 roku na terenie Dzielnicy Nr XII Bieżanów - Prokocim zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688) pn.:

 • Organizacja imprez sportowych.

Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

 • prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz
 • których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:


KOMUNIKAT z 10.07.2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 08.07.2019) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) z terenu Dzielnicy XVI  Bieńczyce (Uchwała Nr VII/55/19 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30.05.2019 r.) na realizację w 2019 roku zadania:

 • Organizacja letnich obozów sportowych.

KOMUNIKAT z 8.07.2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i  uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizacje w 2019 roku na terenie Dzielnicy Nr XVI Bieńczyce zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) pn.:

 • Organizacja letnich obozów sportowych.

Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

 • prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz
 • których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:


KOMUNIKAT z dnia 16 maja 2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 10.05.2019) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688) na realizację w 2019 roku zadania:

 • Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

KOMUNIKAT z dnia 10 maja 2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą  – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - na realizacje zadania publicznego w 2019 roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) pn.:

 • Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych:

 • prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

oraz

 • których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

UWAGA:

Wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się w ramach wytycznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” (uchwała nr CXV/3074/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.).

W związku z powyższym:

 1. w ramach zakresu rzeczowego zadania publicznego (pkt III), w części dotyczącej krótkiej charakterystyki oferenta (pkt III ust. 5) winny zostać wykazane osoby, posiadające odpowiednio udokumentowane kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
 2. oferta winna bezwzględnie zawierać w pkt III ust. 4 (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania) precyzyjny opis, w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Ponadto syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) winien zawierać takie elementy, jak:

 1. do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca,
 2. krótki opis przyczyn (motywu) chęci podjęcia realizacji zadania,,
 3. wskazanie miejsca realizacji zadania,
 4. krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali np. grup odbiorców zadania, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

Wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:


KOMUNIKAT z dnia 1 marca 2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 22.02 2019) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 z 2019 r poz. 37) z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec (Uchwała Nr XLVI/405/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 12.07.2018) na realizację w 2019 roku zadania:

 • Organizacja lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych.

KOMUNIKAT z dnia 1 marca 2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 22.02.2019) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 z 2019 r poz. 37 ) z terenu Dzielnicy XV Mistrzejowice (Uchwała  Nr LXV/554/2018 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 12.07.2018 ) na realizację w 2019 roku zadania:

 • Organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

KOMUNIKATY z dnia 22 lutego 2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), (link: http://www.ngo.krakow.pl/zalacznik/267143 ) - na realizacje w 2019 roku na terenie Dzielnicy Nr VII Zwierzyniec zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450)  pn.:

 • Organizacja lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych.

Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

 • prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz
 • których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.             

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:

 • uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, link: ngo.krakow.pl/załącznik/267145
 • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, link: ngo.krakow.pl/załącznik/267146

KOMUNIKATY z dnia 22 lutego 2019 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), (link: http://www.ngo.krakow.pl/zalacznik/267143 ) - na realizacje w 2019 roku na terenie Dzielnicy Nr XV Mistrzejowice zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450)  pn.:

 • Organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

 • prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz
 • których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.             

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:

 • uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, link: ngo.krakow.pl/załącznik/267145
 • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, link: ngo.krakow.pl/załącznik/267146

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Regaty kajakowe z okazji Jubileuszu 90 lecia KKW 1929". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Turniej piłkarski dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Piłkarska Liga Szóstek „Mistrzejowice”/Dzielnica XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 marca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Dzielnicowy Volleyball 2019”/Dzielnica nr XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 marca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Płaszowski Mundial 2019". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Żeglarska Szkolna Liga Rodzin – edycja pilotażowa". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Podgórska przygoda z łucznictwem". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Akcja Lato z Krakusem". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Turnieje piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat oraz 13-14 lat z okazji Dnia Świętego Mikołaja – Mikołaj na Sportowo o Puchar Miasta Krakowa". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Eliminacje oraz Finał Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 13-14 lat z okazji Święta Niepodległości o Puchar Miasta Krakowa". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Sportowe wakacje z rodziną". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Airtrackowe wyzwanie". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Festiwal biegowy". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Olimpijski Turniej Tańca Pasja 2019". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Salezjański Dzień Sportu 2019". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Aktywne lato z Klubem MKS Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Sportowe zakończenie lata". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Aktywne zmagania piłkarskie od juniora do seniora". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Uruchomienie i promocja nowej grupy naborowej w pierwszej w Krakowie bezpłatnej akademii piłkarskiej dla dzieci". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Młodzieżowy Lacrosse w Krakowie". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Organizacja Turniejów w piłce nożnej o Puchar Krakowa". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Jubileuszowy Turniej Piłkarski Młodzików". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Turnieje Piłki Nożnej „WANDA CUP 2019”". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Dni Otwarte Yacht Klubu Polska Kraków". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w okresie wakacji". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Dzień dziecka z Oyama Karate". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Wakacje na Rowerze". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Wakacyjne obozy sportowo – wypoczynkowe 2019". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Mikołajkowy Turniej Gimnastyki dla Wszystkich". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 września 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Turniej siatkówki i halowej piłki nożnej z okazji 70 – lecia Nowej Huty". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Spotkanie z Mikołajem". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Mikołajkowe Mistrzostwa Krakowa Dzieci Młodszych i Dzieci Starszych w Lekkiej Atletyce". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Szachowy Turniej Niepodległości". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Szachowy Turniej Mikołajkowy". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Zawody Mikołajkowe OYAMA KARATE". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Turniej Mikołajkowy". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Wielkie otwarcie Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Bieg Mikołajkowy Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Gimnastyczne Mikołajki". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 października 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Turniej piłki nożnej o „Puchar Niepodległości”". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 października 2019 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-09-27
Data aktualizacji: 2019-10-22
Powrót